Procedure aanvraag kerkelijk mandaat

Algemeen

Sinds 1999 dient elke leerkracht die rooms-katholieke godsdienst wenst te geven in de basisschool (kleuter- en lager onderwijs) een mandaat aan te vragen. Elke bisschop -of zijn afgevaardigde in naam van de bisschop- verleent dit mandaat voor zijn bisdom.

De mandaataanvrager meldt bij de aanvraag of hij/zij door het sacrament van het doopsel lid is van de rooms-katholieke kerkgemeenschap. Hij/zij bezit het bekwaamheidsbewijs dat bevestigt dat de nodige studies godsdienst en de bijhorende didactiek gevolgd werden. Hij/zij wil het engagement aangaan om het vak r.-k. godsdienst te geven volgens het geldende leerplan en wil de doelen zo goed mogelijk realiseren (zie engagementsverklaring bij de aanvraag van het kerkelijk mandaat).

De mandaataanvrager krijgt op basis van deze gegevens een mandaatnummer. In het aartsbisdom Mechelen-Brussel vragen afgestudeerden dit mandaat onmiddellijk na het afstuderen aan. Ieder schoolbestuur kan daardoor meteen nagaan of een sollicitant godsdienst mag geven.

 

Voor de mandaataanvrager

Surf naar www.rkg.vlaanderen om je te registreren en nadien mandaat aan te vragen.

 

U wenst rooms-katholieke godsdienst te geven in het vrij katholiek basisonderwijs

Wanneer u het mandaatnummer hebt ontvangen, bezorgt u dit aan uw directie indien u aangesteld wordt in het vrij katholiek basisonderwijs.

 

U wenst rooms-katholieke godsdienst te geven in het stedelijk en gemeentelijk lager onderwijs (OVSG) of in het lager gemeenschapsonderwijs (GO!):

Indien u een taak als leermeester r.-k. godsdienst op zal nemen in het stedelijk en gemeentelijk lager onderwijs (OVSG) of in het lager gemeenschapsonderwijs (GO!), dan bezorgt u een afschrift van de toekenning van uw mandaatnummer en een kopie van uw diploma aan de betrokken inspecteur-adviseur. Zie wie-is-wie voor contactgegevens.

U bespreekt zo spoedig mogelijk met de betrokken inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst of u een bijkomende vorming dient te volgen.