Kandidatenlijst en mandaatverlening

Kandidatenlijst

De kandidaat komt op de kandidatenlijst terecht wanneer het dossier volledig is. Dit is in orde wanneer het vicariaat over volgende documenten beschikt:

 • Een sollicitatiebrief met korte motivatie waarom de leraar godsdienst wil geven
 • Een curriculum vitae
 • Een kopie van het diploma of attest hoger onderwijs
 • Vereist of voldoende geacht diploma:
  • De mandaataanvraag in twee exemplaren en ondertekend
 • Anderen:
  • Het inlichtingenformulier
  • De ‘engagementsverklaring r.-k. godsdienst’ in twee exemplaren en ondertekend

 

U kan als leraar ook zelf solliciteren bij de scholen. U houdt best het vicariaat op de hoogte wanneer u niet meer werkzoekend bent of terug vragende partij om als kandidaat op de lijst geplaatst te worden.

 

Mandaatverlening

De bisschop is in zijn bisdom verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding en het godsdienstonderricht. Hierbij heeft hij medewerkers nodig. "Aan het gezag van de Kerk zijn onderworpen het katholiek godsdienstonderricht en de katholieke godsdienstige opvoeding die in welke scholen ook gegeven worden ..."

"Het is de taak van de bisschoppenconferentie voor dit werkterrein algemene normen uit te vaardigen, en van de diocesane bisschop dit werkveld te ordenen en erop toe te zien."(Canon 804, par. 1, al. 2)

"De bisschop dient ervoor te zorgen dat degenen die als leerkracht aangesteld worden voor het  godsdienstonderricht op scholen, ook niet-katholieke scholen, zich onderscheiden door rechtzinnigheid in de leer, door hun getuigenis van christelijk leven en door hun pedagogische bekwaamheid."(Canon 804, par. 2)

De bisschop vraagt dat zijn medewerkers in het godsdienstonderricht aan deze voorwaarden voldoen en zich bewust engageren. Het mandaat dat de bisschop toekent, is bedoeld als een uitdrukking van vertrouwen in dat bewust engagement van de leraar. Het is tevens een uitdrukking van zijn erkentelijkheid en van zijn verwachting.

In de engagementsverklaring geven de kandidaat-leraren aan dat zij  door het sacrament van het doopsel tot de r.-k. kerkgemeenschap behoren, dat zij over een diploma beschikken waardoor zij in aanmerking komen om het vak te geven en dat zij zich engageren om het geldende leerplan te volgen en de doelen zo goed mogelijk te realiseren.

Wie zich engageert, kan vanwege de inspecteur-adviseur godsdienst rekenen op de nodige begeleiding om in dit engagement verder te groeien. In de praktijk heeft de bisschop aan de bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs de opdracht gegeven de godsdienstleraar kerkelijk te mandateren voor zijn opdracht (aanvaarding van de engagementsverklaring en bekrachtiging van het kerkelijk mandaat voor de opdracht op het contract). Aan de verantwoordelijken van enkele congregaties heeft hij de bevoegdheid gegeven om de voordrachten te doen.

De mandaatverlening is bisdomgebonden. Het mandaat gegeven door een mandaatverlener van een congregatie is congregatiegebonden.

De voordracht behoort tot de voorwaarden voor het geven van godsdienstonderricht, zoals vastgelegd in het Decreet Rechtspositie voor personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.

 

Mandaatnummers

Alle godsdienstleraren met een theologisch diploma en attest lerarenopleiding krijgen een mandaatnummer. Met dit nummer geven zij zelf aan de scholen aan dat zij het mandaat van de kerkelijke overheid ontvingen. Bij contacten met leraren met het juiste diploma vraagt de directie naar dit mandaatnummer. Indien zij over geen nummer beschikken, moeten zij zo vlug mogelijk hun dossier in het vicariaat  in orde maken.