Missie en deontologie

Wij hanteren als pedagogisch begeleider de missie en de visie van de vzw PBDKO als uitgangspunt bij ons professioneel handelen. Wij gaan daarbij uit van volgende waarden: respect, samenwerking, professioneel handelen, discretie, betrokkenheid.

De diocesane pedagogische begeleidingsdienst bepaalt haar begeleidingsopdracht vanuit het opvoedingsconcept van het katholiek onderwijs, zoals geformuleerd in de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs en conform de bepalingen van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.

Wij willen instaan voor de externe professionele ondersteuning van de scholen in hun zorg voor de kwaliteit van hun onderwijsactiviteiten bij de uitvoering van hun opvoedingsproject.

Vanuit deze missie werken wij volgens onderstaande principes:

  • Wij gaan uit van het emancipatorisch principe waarbij de eigenheid van elke school centraal staat. Wij respecteren de autonomie en stimuleren de verantwoordelijkheidszin van elke school. De school wordt in staat geacht haar verantwoordelijkheid op te nemen, een eigen dynamiek te ontwikkelen en een eigen beleid te voeren.
  • Wij werken procesmatig en ontwikkelingsgericht. Hierbij stellen wij ons ondersteunend, dienstverlenend en luisterend op. Wij erkennen en bevestigen de eigenheid waarbinnen de scholen het christelijk opvoedingsconcept concretiseren.
  • Wij werken volgens het principe van de subsidiariteit. Dit betekent dat de beslissing genomen wordt op het meest geschikte niveau, namelijk daar waar ze het meest effectief en efficiënt is.
  • Wij voeren een participatief beleid waarbij alle leden van de pedagogische begeleidingsdienst en de instellingen actief betrokken zijn.
  • Wij treden op in een begeleidingscultuur van vraaggestuurde begeleiding waarbij de vraag wordt gestuurd door de scholen. Complementair aan de vraaggestuurde begeleiding verzorgen wij een verzekerd aanbod.