Maandbericht Chemie januari 2020

Beste collega's, 

Vul elke dag 

met een lach

met iets aardigs

met iets liefs

't wordt vast een jaar vol

positiefs

1       Vakgerichte info

1.1  Begeleiding wetenschappen: pedagogische begeleiders wetenschappen

Leraren en directeurs kunnen een beroep doen op de vakbegeleiding voor pedagogische en didactische thema’s zoals hulp in verband met de interpretatie en implementatie van leerplannen, leerlijnen, evaluatie, onderzoekscompetentie, informatie over de nodige didactische infrastructuur… voor het onderwijs in de biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen. 

Biologie       Marijke Covens    marijke.covens@katholiekonderwijs.vlaanderen  

Chemie        Stefaan Lamonte  stefaan.lamonte@katholiekonderwijsvlaanderen 

Fysica          Wim Peeters wim.peeters@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Natuurwetenschappen

- Aspecten levende natuur        Marijke Covens, J. Mehaudensstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw     marijke.covens@katholiekonderwijs.vlaanderen

- Aspecten niet-levende natuur  Stefaan Lamonte, Wijngaardstraat 123, 1703 Schepdaal       stefaan.lamonte@katholiekonderwijs.vlaanderen    

           - Wetenschappelijk werk  Stefaan Lamonte, Wijngaardstraat 123, 1703 Schepdaal                              stefaan.lamonte@katholiekonderwijs.vlaanderen

1.2  Begeleiding wetenschappen - specifieke werking

1.2.1  Vakdocumenten - maandberichten

Voor elk wetenschappelijk vak vind je de gepaste en vakgebonden informatie in twee verschillende types van documenten:

Vakdocumenten: zijn verschillende documenten die specifiek voor het vak zijn opgesteld en die algemene informatie en richtlijnen bevatten. Sommige documenten bevatten informatie specifiek voor het lopende schooljaar Link naar Vak- en studiegebied documenten 

Maandberichten volgen maandelijks en bevatten informatie voor aso, tso en bso studierichtingen die nieuw is.

1.2.2 Specifieke ondersteuning van de vakgroepwerking

Graag komen wij langs om samen met de vakgroep rond een specifiek thema of onderwerp te werken. Mail Bio  Mail chemie en natuurwetenschappen 

1.2.3 Materiaal

Bron: BELGA, De Tijd 

Recordaantal Vlamingen zegt aan werkstress te lijden.

Meer dan 1 op de 3 Vlamingen kampt met stressproblemen op het werk. Dat blijkt uit de grootschalige driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de SERV, het overlegorgaan van de Vlaamse werkgeversorganisaties en vakbonden. De SERV onderzoekt sinds 2004 ‘werkbaar werk’. Hij peilt daarbij naar werkstress, motivatie, leermogelijkheden en de balans tussen werk en privéleven. Nooit eerder waren de resultaten zo slecht. Minder dan de helft heeft een job die ‘werkbaar’ is.

840.000(36,8 procent)  werknemers hebben psychische vermoeidheidsproblemen. Een op de zeven, of 310.000 werknemers, zit in een ‘acute en problematische’ situatie. Ze zitten tegen een burn-out aan.Ook de overige indicatoren gaan in het rood. Het aantal Vlamingen met motivatieproblemen steeg aanzienlijk

De SERV verklaart de resultaten in de eerste plaats door de krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures raken almaar moeilijker ingevuld, wat leidt tot toenemende werkdruk. Meer aanwervingen betekent meer werk, om nieuwe collega’s in te werken en niet-ingevulde functies op te vangen. Daarnaast wegen voortdurende reorganisaties door. De sectoren waar werknemers het zwaarst kreunen onder hun job zijn het onderwijs en de zorgsector. Niet toevallig sectoren waar de afgelopen jaren flink is bespaard en gereorganiseerd. 

 

Leren van en werken met elkaar kan zo fijn zijn.  HERHALING OPROEP

Ik krijg op allerlei manieren vragen over materiaal en dit jaar zeer specifiek van een aantal startende leraars in de tweede graad.

We werken allemaal hard aan onze PP (foto's en filmpjes zoeken vraag zoveel tijd) , toetsen (3 parallelklassen op een andere dag ...), practica (helpen en begeleiden, veiligheid in het oog houden, evalueren, helpen, materiaal bezorgen...) begeleide oefeningen, activerende werkvormen (mevrouw nu hebt u het gemakkelijk)  ......en noem maar op.

Om tijd en moeite te sparen, om toch eens tijd te hebben om eens iets anders uit te proberen zou het fantastisch zijn dat we wat startmateriaal hebben dat we dan naar onze hand, onze stijl van lesgeven, aangepast aan ons publiek kunnen maken. Zelfs dit zal nog tijd kosten.

Hier zijn er 2 mogelijkheden. We kunnen op beide inzetten. Aan jullie de kans en de uitdaging om een lerende biologie gemeenschap te vormen.

Mogelijkheid 1 : DROPBOX

Ik heb een nieuwe dropbox "materiaal 2de graad" opgestart.  De dropbox bevat volgende mappen : 1 informatie verwerven en verwerken, 2 terreinstudie, 3 ecologie: interactie en gedrag, 4 classificatie en een vijfde map PP (powerpoint, foto's en filmpjes) waarin dezelfde submappen aanwezig zijn.  In de afzonderlijke mappen kunnen we practia, begeleide oefeningen ...stoppen.

Geen toetsen en examens.

Voor heel wat onderwerpen heb ik materiaal verzameld maar heel wat items blijven leeg. 

Wie toegang wil tot de dropbox materiaal 2de graad kan mailen om toegang te krijgen. Maar willen jullie aub ook materiaal opsturen dat ik kan plaatsen. Alvast bedankt in naam van alle startende en wat meer ervaren leraars. Samenwerken kan zo fijn zijn.

Verder kan je ook toegang krijgen tot: 

 1. Dropbox materiaal 3de graad (nieuw materiaal is welkom).
  mail materiaal ...

 2. Dropbox Evaluatie biologie 2de graad. Dit enkel op voorwaarde dat je enkele recente examens doorstuurt : minstens twee examens uit de verschillende evalutieperiodes.  Indien je niet graag hebt dat je naam en school zichtbaar zijn dan vermeld je dat. We houden daar zeker rekening mee. 
  mail materiaal ...

 3. Dropbox Evaluatie biologie 3de graad. Dit enkel op voorwaarde dat je enkele recente examens doorstuurt : minstens twee examens uit de verschillende evaluatieperiodes. Indien je niet graag hebt dat je naam en school zichtbaar zijn dan vermeld je dat. We houden daar zeker rekening mee. 
  mail materiaal ...

 4. Dropbox PAV genetica matriaal rond de leerplan doelstelling genetica.
  mail materiaal ...

 5. Dropbox Evaluatie NW 1ste graad. Deze dropbox bevat nog materiaal dat bij het vorige leerplan behoort. Dit enkel op voorwaarde dat je enkele recente examens doorstuurt: minstens twee examens uit de verschillende evalutieperiodes. Indien je niet graag hebt dat je naam en school zichtbaar zijn dan vermeld je dat. We houden daar zeker rekening mee. 
  mail materiaal ...

 6. Materiaal bij het leerplan van de eerste graad natuurwetenschappen vind je op Sharepoint natuurwetenschappen 1° graad

Dit materiaal hoort bij de nascholing van een aantal jaar geleden gegeven door Catherine Van Nevel en Ria Rombouts. Deze sharepint bevat echter zeer veel materiaal dat bij het huidige leerplan ook bruikbaar is.

Mogelijkheid  2: Smartschoolcommunity

Op de smartschoolcommunity staat heel wat materiaal. De mogelijkheid om dit te delen is door smartschool ingebouwd.  Heel wat collega's zetten hun materiaal open en zo komt het ter beschikking van de collga's.

 1. Hoe stel je je eigen vak open? Hoe komt je eigen vak ter beschikking van alle collega's met smartschool account?  Ga naar vakopties van het vak dat je gemaakt hebt en kies daar Community (wereldbol). Je kan daar aanduiden via welke zoekfunctie men bij je vak kan komen. vb biologie, 3de graad, aso

 2. Je kan dan wel nog bij elk specifiek onderdeel aanduiden of je het al/niet op de community zichtbaar wil laten staan. Dit doe je door bij het specifieke document de wereldbol al/niet te laten oplichten.

1.2.4 Ondersteuning vakinhoud

Help! Ik ben geen bioloog!!!  mail naar Marijke ...

1.2.5 Netwerking en samenwerken rond een thema

Wie zin heeft om samen te werken rond een inhoudelijk of een didactisch thema en samen met collega's specifiek materiaal wil ontwikkelen kan ons contacteren. Wij ondersteunen de werking van deze lerende netwerken.      Mail Bio  Mail chemie en natuurwetenschappen  . Als je op zoek is naar oplossingen voor een specifiek onderwerp dan kan aansluiten bij een netwerkgroep. Voorbeeld: netwerkgroep biologie 3de graad  

1.3  Leerplannen  (raadpleeg vakdocumenten)

BIOLOGIE    Raadpleeg

CHEMIE  Raadpleeg

1.4  Veilig experimenteren biologie en chemie

Voor demonstratie-experimenten en leerlingenexperimenten worden er ook tijdens de lessen biologie, chemie en natuurwetenschappen en bij de realisatie van de onderzoekscompetentie  talrijke chemische producten gebruikt. We dienen dus rekening te houden met mogelijke gevaren en risico’s. We dienen tijdens de lessen elementaire vaardigheden aan te leren in het kritisch, veilig en milieubewust omgaan met chemicaliën.

Gebruik van chemicaliën op school

Door een aanpassing van de wetgeving is er nogal wat onduidelijkheid ontstaan over het omgaan met chemicaliën op school voor demonstratie- en leerlingenproeven in de lessen wetenschappen/STEM. De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) nam daarom het initiatief om de zogenaamde COS-brochure (Chemicaliën op school) te herwerken. Die brochure moet een houvast bieden voor leraren om de risico’s in te schatten bij experimenten in de klaspraktijk.

In het 3de trimester komt er een nascholing rond ‘veiligheid in het labo’ voor de 1ste graad ‘natuurwetenschappen’. De nascholing zal doorgaan in de hogescholen (Artevelde / Vives UCL / Karel De Grote / Heverlee) .Voorlopige data: 27/4, 5/5, 14/5, 19/5, 25/5. Meer informatie volgt in het maandbericht van februari 2020.

1.5  Leerplannen (raadpleeg vakdocumenten)

BIOLOGIE

1.5.1 Leerplannen biologie aso

Alle informatie betreffende de leerplannen biologie vind je in vakdocumenten. 

1.5.2 Leerplannen natuurwetenschappen tso/kso 2de graad en 3de graad 

Nieuwe leerplannen Natuurwetenschappen tso/kso werden ingevoerd in september 2017. Vakdocumenten. 

Afhankelijk van het abstractieniveau van de richting worden binnen tso/kso drie wetenschappelijke profielen onderscheiden. 

De powerpoint van de leerplanvoorstelling staat samen met ondersteunend materiaal op een dropbox. Stuur  een mail naar  marijke.covens@katholiekonderwijs.vlaanderen  als  je toegang wil krijgen tot deze dropbox.

1.5.3  Leerplan BIOLOGIE sportwetenschappen

Nieuwe leerplannen Sportwetenschappen Biologie (fysica en sport)  werden ingevoerd in september 2017.
De scholen met aso SPORTWETENSCHAPPEN gebruiken  dus dit schooljaar 2018-2019 ook in het tweede jaar van de derde graad sportwetenschappen de nieuwe lessentabel en leerplannen. 

De powerpoint van de leerplanvoorstelling en van de ontmoeting in Mechelen staan samen met ondersteunend materiaal op een dropbox. Vraag je toegang tot de dropbox aan via  Mail 

In samenwerking met de universiteit Gent wordt er dit schooljaar een ondersteuningsaanbod aan geboden. Meer informatie hierover volgt.

Bij voldoende interesse kunnen we in de loop van het eerste trimester een overleg organiseren waarin we ervaringen uitwisselen over de realisatie van het leerplan in het eerste jaar van de derde graad sportwetenschappen. 

CHEMIE

1.5.4 Leerplan CHEMIE

Alle leerplannen chemie die op dit ogenblik van toepassing zijn vind je hier. Link.

1.6  Evaluatie 

Evaluatie : zit vaak in de focus van de doorlichting.
Bij de vakdocumenten vind je een aantal kijkwijzers en zelfreflectie documenten. Hiermee kan je eigen toetsen/taken op de belangrijkste kenmerken van een goede toets controleren: validiteit , lay-out, beheersingsniveau en natuurlijk de leerplandoelstellingen komen aanbod. Graag komen wij het werken met deze documenten toelichten op een vakvergadering.

Wie een aantal taken en toetsen doormailt kan toegang krijgen tot de dropbox waar we materiaal delen. Dit materiaal wordt niet door ons gecontroleerd…Dit doe ik samen met jullie op een vakvergadering.

En dan nog even dit: "Volgens de resultaten halen Vlaamse laatstejaarsleerlingen van het ASO wel degelijk de eindtermen voor spelling en woordsoorten, maar zinsontleding vormt vaak een probleem: er is sprake van een achteruitgang met 10 procent." Bron VRT Nieuws

Er wordt geklaagd dat leerlingen nonchalant zijn in hun schrijven. Ik denk dat het een normale zaak is dat we die nonchalance niet in de hand werken. Elke vakleraar is een leraar Nederlands. Maar wij evalueren leerplandoelstellingen Biologie/chemie en Natuurwetenschappen en geen leerplandoelstellingen Nederlands. Onze punten moeten een werkelijk en realistisch idee geven van wat de leerlingen van Biologie kennen en kunnen en in welke mate we de leerplandoelstellingen en ET hebben gerealiseerd. Het is dus niet aangewezen om schrijffouten, zelfs aan wetenschappelijke begrippen te sanctioneren. Ik vermoed, neen ik ben er zeker van, dat jullie vindingrijk genoeg zijn om dit op een andere manier op te lossen.

1.5  Jaarplan 2019-1920

zie maandberichten september 2019

1.6  Lesmateriaal voor biologie/chemie

1.6.1 Uitwisselen van Interessante websites :

Vraagje: Bij toeval of na lang zoeken vinden we vaak een goed, tot zeer goed fragment/animatie/oefening… over een biologisch/chemisch thema.

Wie geschikt materiaal vindt, mag of het materiaal of de link doorsturen. Vermeld onderwerp en jaar waarin je het gebruikt en ook hoe lang het fragment duurt.  Mail Bio   Mail chemie en natuurwetenschappen .

Idee:  Leerlingen zijn vaak veel beter in het zoeken en vinden van mooie en geschikte animaties. Vraag hen waarom de ene animatie het onderwerp beter illustreert dan de andere? Zo analyseren en verwerken zij de leerinhoud zonder het eigenlijk te beseffen.

1.6.2  Materiaal chemie, biologie en natuurwetenschappen - Herhalingen

1.6.2.1 Klimaatoplossingen uitgelegd   Lezingenreeks Klimaatoplossingen uitgelegd.

1.6.2.2 Wetenschappelijke illustraties   https://www.flickr.com/photos/nihgov/sets/72157656657569008 

1.6.2.3  GGO's aan herziening toe  Brochure 

1.6.2.4 DNA overal: 16 redenen waarom DNA belangrijk is in jouw leven. Deze brochure kan je downloaden  Ze is een goed uitgangspunt voor alle leerinhouden van het 6de jaar biologie.

1.6.2.5  Burgerwetenschapsproject  ‘INSECT, VRIEND OF VIJAND?’ (INVRIVI)- ontlenen van STEM koffers

Meer informatie over ons project kan u terugvinden op onze website www.hogent.be/invrivi.

Leerkrachten basis- en secundair onderwijs, kunnen via onze website gratis STEM-koffers ontlenen om samen met hun klas de wondere wereld van de insecten te verkennen. Hiernaast worden vrijblijvende Teach-the-teacher sessies georganiseerd waar leerkrachten hun kennis rond het nut van insecten verbreden en informatie verkrijgen over de inhoud en werking van de STEM-koffers.

1.6.2.6 ICT tool bodemprofielen  https://virtueleboring.dov.vlaanderen.be/virtueleboring/kaart

1.6.2.7 ResourCity

De nieuwste augmented reality game app waarmee je al wandelend bijleert over chemie en technologie. En op een originele manier ontdekt welke materialen er in je stad of gemeente zijn. Meer info.

2       Aanbod nascholingen

2.1         Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

Het nascholingsaanbod van Mechelen-Brussel kan je raadplegen via www.nascholing.be > Aanbod > regio Mechelen-Brussel > secundair onderwijs.

2.1.1    Aanvangsbegeleiding  door de pedagogische begeleiding voor  Beginnende  leraars in regio Mechelen-Brussel

Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Eens ingeschreven  nemen wij met jou contact op om een afspraak te maken voor een persoonlijk coachingsgesprek in jouw school. 

Inschrijven kan via deze rechtstreekse link.

2.1.2 Lerende netwerkgroep Natuurwetenschappen 1° graad A-stroom 

Op woensdag 15 januari 2020 van 14.00 tot 16.00 Link

We reflecteren samen over de realisatie van de  leerplandoelen van het het eerste trimester. We wisselen materiaal en ervaringen uit over gebruikte werkvormen en het gebruikte handboek. Wat liep goed? Wat lukte minder goed? Waar hebben we steun nodig van elkaar en van de begeleiding? Rond welke thema's willen we samen iets ontwikkelen voor volgend trimester? 

2.1.3 Lerende netwerkgroep Natuur en ruimte 1° graad B-stroom

Op woensdag 15 januari 2020 van 14.00 tot 16.00 Link

We reflecteren samen over de realisatie van de leerplandoelen van het  het eerste trimester. We wisselen materiaal en ervaringen uit over gebruikte werkvormen en het gebruikte handboek. Wat liep goed? Wat lukte minder goed? Waar hebben we steun nodig van elkaar en van de begeleiding? Rond welke thema's willen we samen iets ontwikkelen voor volgend trimester? 

2.1.4 Nascholing “Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken.

Doelgroep: leerkrachten 1e graad STEM-vakken, ICT-coördinatoren

Doel van deze nascholing is leren hoe de eindtermen computationeel denken kunnen gerealiseerd worden in de STEM-vakken.

Tijdens deze nascholing ontwikkelen we een aantal concrete, praktijkgerichte activiteiten/projecten rond computationeel denken. De eerste twee dagen gaan we dieper in op de mogelijkheden binnen de vakken aardrijkskunde, techniek, wetenschappen en wiskunde. De laatste dag integreren we computationeel denken in interdisciplinaire STEM-projecten. De nascholing wordt gegeven door lectoren van het hoger onderwijs.

De nascholing gaat door op 5  locaties Gent, Brugge en Hasselt, antwerpen en Vlaams- Brabant 

Reeks Oost-Vlaanderen 5/2, 11/3 en 6/5/2020 , Reeks West-Vlaanderen 12/2, 25/3 en 20/5/2020  Reeks  Limburg 4/3, 29/4 en 13/5/2020   link 

Reeks 3 Antwerpen 18/12, 5/3 en 22/4/2020   en Reeks 5 Vlaams-Brabant 19/2, 18/3 en 27/5/2020

2.1.5 Leerplanvoorstelling van het leerplan wetenschappen in de basisoptie moderne talen - wetenschappen in de A- stroom van de eerste graad.

Op woensdag 4 maart 2020 van 14.00 tot 16.00 in Mechelen Link 

2.1.6 Voorstelling en toelichting bij de basisoptie sport voor wetenschapsleerkrachten en leerkrachten lichamelijke opvoeding uit de eerste graad van het secundair onderwijs. OPGELET NIEUWE DATUM 

Op woensdag 22 april van 14.00 tot 16.00 in Mechelen  Link 

Deze sessie gebeurt in 3 groepen:  een deel voor leraars die het deel LO zullen geven, een deel specifiek voor LO leraars die ook het deel natuurwetenschappen zullen opnemen, een deel voor de leraars die enkel natuurwetenschappen geven. De samenwerking tussen de disciplines komt hier ook aan bod. Spreek met de collega LO af om samen te komen.

2.2.1   Netwerkgroep biologie 2e graad

De stuurgroep 2e graad is nog steeds niet gestart bij gebrek aan interesse. Wie toch wil mee werken aan de opstart en de organisatie kan dit via een mail naar    Mail Bio       en  Mail chemie en natuurwetenschappen

2.2.2 Netwerkgroep Sportwetenschappen

Wie interesse heeft om nog eens samen te komen voor biologie in sportwetenshappen kan mailen naar marijke.covens@katholiekonderwijs.vlaanderen   

2.2         Extern aanbod

2.2.1    Nascholingen Pedic (Gent) -      Voor meer informatie kan je terecht op de website http://www.pedic.be

2.2.2    Nascholingen KHLim (Hasselt) - Kijk naar de website: https://www.ucll.be/

2.2.3    Nascholingen VUB - Kijk naar http://www.vub.ac.be/IDLO

2.2.4    Nascholingen KUL    Kijk naar de website van LUCON: http://www.kuleuven.be/samenwerking/lucon/ 

2.2.5    Nascholingen CNO (Antwerpen) - Voor meer informatie kan je terecht op de website http://www.ua.ac.be

2.2.6    Nascholingen wetenschappen Ugent  https://www.ugent.be/we/nl/diensten/ipvw-ices/aanbod/leerkrachten 

Biologie:  Hot Science, Cool Technology: de nieuwste trends in genoom engineering (wo 4/12/19), Mitose en Meiose (wo 22/1/20), Nieuwe inzichten in de evolutie van de mens en toepasbare werkvormen (di 28/1/20), Vernieuwende practica in de biologie (wo 29/1/20)

Chemie : Demonstratieproeven voor de tweede graad (wo 16/10/19);Activerende werkvormen in de lessen chemie (wo 29/1/20);Veiligheid in het Chemielokaal (wo 11/3/20); Demonstratieproeven voor de 3e Graad (wo 18/3/20)

2.2.7 Vormingen en activiteiten georganiseerd door milieu-educatieve centra

De drie Vlaamse Kennis- en Vormingscentra voor Natuur en Milieu van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, beter gekend als De Helix, De Vroente en De Nachtegaal, hebben hun krachten gebundeld. Een ruim en gevarieerd aanbod aan vormingen en activiteiten is het aantrekkelijke resultaat.

Je vindt op de websites ook een educatief aanbod voor het secundair onderwijs. Met dit aanbod willen de centra ideeën aanbieden om op een boeiende manier praktijkgerichte activiteiten op te zetten.

Indien je een zinvolle invulling zoekt voor een studiedag, een vorming in het kader van Milieuzorg Op School, een milieudag, een activiteit voor leerkrachten, natuurouders, dan vind je onder het item vormingen zeker ideeën. 

De workshops worden op vraag aangeboden op een locatie naar keuze. De syllabus en de verplaatsingskosten van de lesgever worden aangerekend. Een vorming in één van de centra is gratis.

De brochures met het educatieve aanbod van het PIME voor het komende schooljaar kan je aanvragen via de website. 

3       Varia

3.5   Een wetenschapper in de klas en op bezoek bij de wetenschap

zie maandberichten oktober 2019

3.6  Plantentuin in Meise vraagt 'jonge pioniers'

zie maandberichten oktober 2019

3.7 Gratis downloadbare educatieve pakketten

3.7.1 Wetenschap en techniek

Wil je je leerlingen warm maken voor techniek en wetenschap? RVO-society bied je onderwijspakketten en bijbehorende nascholingen aan.

3.6.2 Technopolis

Technopolis heeft tal van educatieve pakketten over diverse thema’s voor verschillende wetenschapsvakken: biologie (planten, het menselijk lichaam . . . ), chemie (alcohol…). Deze pakketten gratis te downloaden op de website

3.6.3  Website Sensoa

De website van sensoa  ondersteunt leraars bij de relationele en seksuele vorming van kinderen en jongeren. Je vindt er nieuws, tips, achtergrond én een uitgebreid overzicht van vormingen en meer dan 1.000 leermiddelen.

3.6.4   Meeting of Minds for Youth (MOM4Y)

Ook dit schooljaar wordt het schoolproject over de hersenen voor de tweede en de derde graad verder gezet. Rond het thema ‘Ambitieuze neuronen’ is er opnieuw een lessenpakket, een wedstrijd en een slothappening voorzien.
Midden september is er een infosessie voor leraren.

Info en reservatie via 0496 29 71 07 of info@breinwijzer.be- www.breinwijzer.be.

3.6.5 Lessenpakket rond erfelijkheid, evolutie,  kankeronderzoek, bloedgroepen..... 

De Praktijk bedacht, ontwikkelde en produceerde zestien jaar lang onderwijsmateriaal, zowel op eigen initiatief als in opdracht. De Praktijk is officieel gestopt. Je kan het materiaal echter terugvinden  op MEMO , Learnbeat   en ook via Bioplek.

3.6.6 Ekoli 

Brengt wetenschappen in de praktijk voor kansengroepen, jongeren van 6 tot 18 jaar en leerkrachten, via praktische en moderne workshops op maat. De vzw wordt gedragen door een jong team van vrijwilligers, dat zich inzet voor de promotie van biowetenschappen in en naast het onderwijs.

3.6 Interessante websites/apps

3.6.1 De Redactie

Via www.deredactie.be kan je heel wat interessant materiaal vinden om een les te starten en de artikels kunnen ook gebruikt worden in toetsen en examens. Met dank aan collega Inge Verhelst voor deze tip.

Via de volgende link kom je aan de weet hoe je ook zonder internet een filmpje kan  downloaden:  http://ict-vijver.blogspot.be/2013/06/een-filmpje-van-deredactie-downloaden.html

3.6.2 SETOC opdracht

Drie goede filmfragmenten om te gebruiken bij het aanbrengen van een topic voor een onderzoeksopdracht : fragment 1 en fragment 2fragment 3   

3.6.3  Website van Science Books Online 

Hier kan kan je honderden biologieboeken gratis downloaden of via het scherm raadplegen. Het aanbod is zo gevarieerd als het groot is: je vindt er zowel boeken over het skelet van zoogdieren, gepubliceerd op het einde van de 19e eeuw, als werken over DNA-replicatie daterend van 2016. LINK

3.6.4 De Engelse website  Nuffield Foundation

heeft in samenwerking met The Society of Biology een hele reeks biologische practica online gezet. Elk experiment is voorzien van een handleiding voor de leerkracht en opdrachtenbladen voor de leerlingen. Dit alles kan gedownload worden vanaf hun website

3.6.5 XperiBIRD.be 

kende een vliegende start tijdens het eerste schooljaar 2016-2017, ook 2017-2018 was succesvol en de organisatoren hopen op een even succesvolle derde edititie. Het  educatief netwerk geeft aan lagere en secundaire scholen in heel België gratis nestkastjes, waarin een door een nanocomputer gestuurde camera steekt. Hiermee kunnen de leerlingen toekijken hoe het er in mezennesten aan toe gaat. Voor de volgende editie kan je nu al inschrijven.

3.6.6 Waterweetjes

3.6.7 Bijen en wepsen -   Insecten tellen en scannen (app) Weetjes over wespen  

3.6.9 Websites met gevarieerd materiaal 

 • Universiteit van Vlaanderen naar analogie universiteit van Nederland. Op 30 september is  de Universiteit van Vlaanderen officieel van start gegaan. Bedoeling is om jaarlijks honderd colleges van professoren aan te bieden via het internet, radio en tv. Daarvoor werken de vijf Vlaamse universiteiten samen met Knack en VRT. De moeite waard en zeker bruikbaar in de klas.

 • Nieuw : www.scienceonstage.ie  Demonstration and teaching ideas. Fantastische ideeën voor de aanmaak van materiaal

 • Webtool rond klimaat verandering

 • Via de volgende link kom je aan de weet hoe je ook zonder internet een filmpje kan  downloaden:  http://ict-vijver.blogspot.be/2013/06/een-filmpje-van-deredactie-downloaden.html 

 • Amoeba sisters filmpjes: gek en leuk
 • Kennislink 
 • Scholierenwerkstukken  https://www.scholieren.com/nederlands
 • simulatie van natuurlijke selectie https://phet.colorado.edu/nl/simulation/natural-selection
 • Voederbollen beïnvloeden evolutie van de koolmees  https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/voederbollen-beinvloeden-evolutie-van-de-koolmees
 • Shazam voor natuurfanaten: app herkent bloemen, planten en insecten   https://www.inaturalist.org/pages/seek_apphttps://www.inaturalist.org/pages/seek_app 
 • Puzzelen voor biologie : Op de website BIOPUZZEL vind je honderden kruiswoordpuzzels, meerkeuzevragen en invuloefeningen over alle mogelijke biologische onderwerpen. Eens een leuk alternatief voor een toets!
 • Inner Body: een uitgebreide reeks mogelijkheden om het menselijk lichaam te verkennen vind je op de Amerikaanse website Inner Body. Alles is zeer verzorgd en met een mooie lay out. De leerlingen zullen het interactief karakter van de website zeker op prijs stellen. 
 • Online flora: nu de natuur weer volop ontwaakt is het misschien de gelegenheid om met de leerlingen enkele lentebloeiers te determineren. Dit kan op hun niveau moeiteloos met de Flora van Nederland, die toelaat op een eenvoudige manier meer dan 500 planten op naam te brengen. Dat het gros van de beschreven planten ook in België voorkomt is natuurlijk mooi meegenomen!
 • Scientias.nl: op Scientias.nl vindt u het laatste nieuws over wetenschap, oftewel over astronomie, ruimtevaart, technologie, fysica, gezondheid, psychologie, biologie, weer, klimaat en geschiedenis. In Nederland en België is Scientias.nl de grootste populair wetenschappelijke nieuwssite (bron: STIR). Iedere dag selecteert men de beste papers en werkt men die uit tot nieuwsartikelen. Men heeft connecties met veel wetenschappers en universiteiten in binnen- en buitenland en men weet daarom meteen als een paper in een wetenschappelijk vakblad wordt gepubliceerd. Men publiceert alleen nieuws dat in een wetenschappelijk vakblad staat.
 • Ing. ON TOUR: Hoe wordt ons drinkwater gezuiverd? Kunnen we zelf biodiesel maken? Wat is het verschil tussen het ruime aanbod van kunststoffen? Hoe kunnen we DNA onderzoeken? Wenst u antwoord op deze wetenschappelijke vragen? Schrijf je dan snel in voor één van onze boeiende workshops die UGent Campus Kortrijk organiseert binnen de vakken biochemie-chemie-milieukunde. 
 • bozemanscience.com 
 • DNA from the beginning 
 • chemie experimenten

Met vriendelijke groeten,

De pedagogische begeleider biologie, chemie en natuurwetenschappen

Marijke Covens    marijke.covens@katholiekonderwijs.vlaanderen

 Stefaan Lamonte  stefaan.lamonte@katholiekonderwijs.vlaanderen