Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel (voorheen Diocesaan Comité Inrichtende Machten (DCIM))

 

Samenstelling Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel (voorheen DCIM genoemd)

Het Comité Besturen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel (voorheen Diocesaan Comité van Inrichtende Machten (DCIM) genoemd) is een overlegorgaan met hoofdzakelijk verkozen afgevaardigden van schoolbesturen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het hoger en het volwassenenonderwijs.

Het Comité Besturen is samengesteld uit 16 leden en wordt voorgezeten door de bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs.

Voorzitter:
De heer Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs

Voorgedragen door de vereniging van hogere oversten en de unie der religieuzen:
De heer Luc Dekelver*
De heer Johan Eliat*

Voorgedragen door de bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs:
De heer Leopold Carmen (vanuit de kleinere schoolbesturen)

De heer Guido François*** (vanuit de Dienst Schoolorganisatie), met raadgevende stem

De heer Walter Hendrickx* (vanuit de kleinere schoolbesturen)

Voorgedragen voor het buitengewoon onderwijs:
De heer Walter Loonbeek 

Rechtstreeks verkozen door de schoolbesturen secundair onderwijs:
Mevrouw Agnes Claeys* *

De heer Willy Penninckx**
Mevrouw Linda Vanherck
De heer Bruno Raes

Rechtstreeks verkozen door de schoolbesturen basisonderwijs:
Mevrouw Thérèse Finné
Mevrouw Lena Selleslagh

De heer Bart Decancq
De heer Jos Vansantvoet**

Voorgedragen vanuit het hoger onderwijs:
De heer Roger Haest

Voorgedragen vanuit het volwassenenonderwijs

De heer Louis Delcart* (nam ontslag in oktober 2017 en wordt voorlopig niet vervangen)

De personen aangeduid met (*) en (**) zijn tevens de vertegenwoordigers in Het Overlegforum Besturen in het VSKO.

De leden aangeduid met (**) zijn tevens lid van het Bureau Besturen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en daardoor ook van de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De directeur van de Dienst schoolorganisatie (aangegeven met ***) is lid van het Overlegforum Besturen met raadgevende stem.

 

Doel en werking Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel 

Het Comité Besturen heeft tot doel, in samenspraak met de Dienst Bestuur en Organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, alle lokale schoolbesturen te informeren en te raadplegen voor de belangrijke problemen waarbij hun verantwoordelijkheid is ingeschakeld, en de vorming en de begeleiding van de leden te organiseren.
De vertegenwoordigers van de schoolbesturen in het Overlegforum Besturen, in het Bureau en de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen informeren het Comité Besturen over de onderwerpen die behandeld worden. Anderzijds kan het Comité Besturen zijn standpunt meegeven aan zijn vertegenwoordigers in het Overlegforum Besturen. Deze vertegenwoordigers raadplegen het Comité Besturen indien het onderwerpen betreft die de volledige groep (of een gedeelte ervan) aanbelangen.

Elk schoolbestuur aangesloten bij de Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan via een lid van het Comité Besturen, agendapunten laten behandelen.

 

Activiteiten Comité Besturen

Ronde van de Schoolbesturen vanuit Cobes en het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel 16-01-2018

Het Comité Besturen (Cobes) en het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel organiseerde op 16 januari 2018 een ontmoeting met schoolbesturen in het Diocesaan Pastoraal centrum Mechelen. Een verslag van die bijeenkomst verschijnt in het nummer van VONDeling van april 2018. Hierbij vindt u de presentatie die gebruikt werd: /sites/default/files/imce/presentatie_cobes_2018-01-16.pptx

Eerdere Ronde van schoolbesturen (2012-2013)

In het schooljaar 2012-2013 organiseerde het Comité Besturen, in samenwerking met het Vicariaat onderwijs, een Ronde van schoolbesturen verspreid over verschillende regio’s van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Het rapport over die Ronde is voorgesteld op de diocesane jaarvergadering van schoolbesturen op 4 juni 2013 in het Provinciehuis in Leuven.

U kunt het downloaden via deze link: /sites/default/files/imce/rapport_ronde_van_schoolbesturen-versie_04-06-2013.pdf

Diocesane jaarvergadering besturen

Jaarlijks organiseert het Comité Besturen een diocesane jaarvergadering voor alle leden van de schoolbesturen uit het aartsbisdom.

Jaarvergadering 19 januari 2017

De laatste vergadering vond plaats op 19 januari 2017 in het Provinciehuis in Leuven. Hierbij vindt u de presentaties:

- Het organogram met situering van het Vicariaat onderwijs in het geheel van de organisatie binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen:  /sites/default/files/imce/vicariaat_-_kovl.pdf

- De toelichting bij de werking van het Comité Besturen door Cobes-lid Agnes Claeys: /sites/default/files/imce/cobes_jaarvergadering_2017-def.versie.pptx

- Stimulerende verhalen van Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting in het aartsbisdom, door Guido Dewinter, BOS-begeleider: /sites/default/files/imce/def._bos_in_het_aartsbisdom_stimulerende_verhalen.pdf

- De presentatie van Chris Smits, secretaris-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de herstructurering van de Vicariaten in relatie tot de herstructurering van VSKO tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen + Onderwijsactualiteit: /sites/default/files/imce/2017_01_18.-chris_smits-jaarverg.sben_mb-19-01-2017.pptx

 

Jaarvergadering 2 juni 2015

De jaarvergadering van 2015 vond plaats op dinsdag 2 juni 2015 om 18u, in het Provinciehuis in Leuven. 

Documenten in de documentatiemap van de jaarvergadering op 2 juni 2015

 Presentatie Lieven Boeve over VSKO 2.0: /sites/default/files/imce/2015_05_28_vsko_2.0_besturen-presentatie_lieven_boeve.pptx

Presentatie werking Comité Besturen 2014-2015: /sites/default/files/imce/aangep._presentatie_werking_comite_besturen_2014-2015.pptx

Overzicht werking Comité Besturen 2014-2015: /sites/default/files/imce/jaarverslag_comite_besturen_mb-2014-2015.docx 

Presentatie over het mandaat van het Comité Besturen: /sites/default/files/imce/aangep._pres._mandaat_comite_besturen_aartsbisdom_mechelen-brussel.pptx

 

Ondersteuning van de Dienst schoolorganisatie

De Dienst schoolorganisatie fungeert als secretariaat voor het Comité Besturen. Hij verricht voorbereidend werk, doet aan gegevensverzameling, beheer van adressenbestanden, verslaggeving en neemt de organisatie op zich van activiteiten naar schoolbesturen. De directeur van de Dienst schoolorganisatie  is ook ankerfiguur bij het Vlaanderenbreed Overleg Ankerfiguren (VOA) binnen de Dienst Bestuur en Organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In het kader van de groei naar versterking van de bestuurskracht via schaalvergroting kunnen schoolbesturen aan de Dienst Schoolorganisatie vragen om toelichting te geven bij Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS). Wie over cijfer- en andere gegevens wil beschikken om simulaties van schaalvergroting te maken in een bepaalde regio, kan die gegevens opvragen bij Guido François, directeur Dienst Schoolorganisatie.

Voor verdere informatie over versterking van de bestuurskracht en bestuurlijke schaalvergroting: kijk in de rubriek "Nuttige informatie voor schoolbesturen".

 

Vormingsaanbod voor schoolbesturen

De Dienst Bestuur en Organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Comité Besturen bieden elk schooljaar een aantal vormingsavonden aan. Alle schoolbesturen worden hiervan regelmatig via mail op de hoogte gebracht (mailadres Katholiek Onderwijs Vlaanderen – via de opgegeven contactpersoon) en uitgenodigd. Bekijk het aanbod op http://www.nascholing.be .

De vormingen die het Vicariaat onderwijs aanbiedt in het kader van preventie en veiligheid staan meestal ook open voor leden van schoolbesturen. Kijk in de rubriek preventie en veiligheid.

Contactblad: VONDeling

Om het contact met de lokale schoolbesturen te waarborgen, geeft het Vicariaat onderwijs sedert januari 2012 het elektronische tijdschrift VONDeling uit. Deze publicatie is ruimer opgevat en wordt ook verspreid naar alle directeurs, pedagogische begeleiders en andere betrokkenen bij het katholiek onderwijs. Een abonnement op de elektronische VONDeling is gratis.
Indien u in het bestand wenst opgenomen te worden, is het voldoende dit via e-mail te laten weten aan het vicariaat onderwijs, e-mail adres: info@vikom.be.  U vermeldt daarbij uw naam, adres en e-mailadres.

U kunt zich ook op de startpagina van deze website registreren bij de nieuwsbrief VONDeling. Daar kunt u ook de reeds verschenen nummers van de VONDeling terugvinden, bij archief VONDeling.