Nuttige info voor schoolbesturen

De Dienst Besturen van het VSKO (voorheen VIMKO) gaf in mei 2013 een volledig geactualiseerde ‘Gids voor besturen’ uit. Die bevat alle nuttige informatie over schoolorganisatie, de verantwoordelijkheden van besturen, de informatiebronnen en dergelijke meer.Te bestellen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, voor de prijs van € 17,50 (exclusief verzendingskosten) of te koop in Boekhandel LICAP, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

Er bestaat ook een elektronische versie, de E-gids. Die bevat dezelfde informatie maar gaat dieper in op sommige aspecten en biedt nog extra bijlagen. Hij is te raadplegen via http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/besturen  of via het communicatieplatform voor besturen  (http://besturen.vsko.be/).

Visie-en werkteksten in verband met Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS)

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft al heel wat nuttige nota's uitgewerkt rond alle mogelijke aspecten van BOS. U vindt ze via http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/besturen. 

Op 15 november 2013 heeft ook het VSKO (nu: Katholiek Onderwijs Vlaanderen) een visietekst verspreid met als titel: Schoolbesturen in het katholiek onderwijs. Krijtlijnen voor een toekomstige bestuurlijke schaalvergroting. De tekst van het Vicariaat onderwijs en het DCIM (nu Comité Besturen) van het aartsbisdom Mechelen-Brussel sluit daar nauw bij aan. U vindt hierbij een versie waar het Vicariaat onderwijs en het Comité Besturen nog enkele aanvullingen en overwegingen in aangebracht heeft (in het blauw en cursief). Klik op deze link: /sites/default/files/imce/2013-11-15_krijtlijnen_schaalvergroting.docx

Op 8 januari 2015 keurde de raad van bestuur van het VSKO (nu Katholiek Onderwijs Vlaanderen) een nieuwe versie goed van voormelde krijtlijnen onder de naam: Naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting in het basis- en secundair onderwijs. De tekst is veel concreter en geeft een duidelijke visie weer van de koepel. Klik op deze link: /sites/default/files/imce/150109_naar_een_bestuurlijke_optimalisering_en_schaalvergroting.pdf

In februari 2014 werkte het Vicariaat Onderwijs, samen met het DCIM (nu Comité Besturen), een leidraad uit bij verkennende gesprekken met schoolbesturen in het kader van bestuurlijke schaalvergroting. Het is bedoeld om eerst besproken te worden in het eigen bestuur om de antwoorden vervolgens te bespreken met andere schoolbesturen. Op die manier kan het uitwisselen van standpunten en ideeën op een eenvormige manier en vlotter verlopen. In februari 2015 werd bovenvermelde leidraad wat geactualiseerd en bijgewerkt. Voor de nieuwe versie, klik hier: /sites/default/files/imce/leidraad_bij_verk._gespr._met_sben-nieuwe_versie-25-02-2015.docx. Voor een PDF-versie, klik hier:/sites/default/files/imce/leidraad_bij_verk._gespr._met_sben-nieuwe_versie-25-02-2015-pdf.pdf

In de leidraad wordt in vraag 3 (Organisatievorm) verwezen naar de verschillende beleidsdomeinen. Hierbij vindt u een link naar een document van de (toenmalige) Dienst Besturen VSKO met detaillering van die beleidsdomeinen/sites/default/files/imce/beknopte_uitwerking_van_de_acht_beleidsdomeinen.pdf

Een model van intentieverklaring om verdere gesprekken te voeren vindt u hier: /sites/default/files/imce/intentieverklaring_voorbeeld.docx. In de regio Leuven werd op 14-10-2015 de volgende versie van intentieverklaring voorgesteld: /sites/default/files/imce/def._versie_intentieverklaring_leuven.docx

Voor een model van Quick scan, volgend op het ondertekenen van een intentieverklaring, klik op het volgende excelbestand: /sites/default/files/imce/quick_scan.xlsx . Voor een model van de volledige matrix van te verzamelen gegevens na ondertekening van een intentieovereenkomst tot fusie, klik hier: /sites/default/files/imce/matrix_stappenplan_-grondige_inventarisatie.xlsx. Een model van intentieovereenkomst tot fusie vindt u hier: /sites/default/files/imce/intentieovereenkomst_bundelen_van_krachten_voorbeeld_5.docx 

Op 20 januari 2015 vond in het Pastoraal centrum in Mechelen de vorming Bestuurlijke schaalvergroting plaats voor schoolbestuurders en directeurs met coördinerende opdracht. Er waren twee invalshoeken: Organisatieveranderingen en juridische en financiële consequenties. De presentatie van het gedeelte 'juridische en financiële consequenties' vindt u via deze link: /sites/default/files/imce/2015_01_19_bestuurlijke_schaalvergroting_jur_fin.pptx. De volledige syllabus van de vorming vindt u op de website http://besturen.vsko.be/   (bestuurderscode nodig om in te loggen). 

Het Vicariaat onderwijs werkte, in samenwerking met het Comité Besturen, een STAPPENPLAN uit om ondersteuning te bieden aan alle schoolbesturen die willen groeien naar versterking van hun bestuurskracht en mogelijke bestuurlijke schaalvergroting. Het is een werkdocument met tal van links naar nuttige informatie, modellen e.d. die al voor een deel hierboven vermeld staan. klik op de volgende link: /sites/default/files/imce/stappenplan_om_te_groeien_naar_best._schaalvergroting-versie-04-03-15.docx. Voor een PDF-versie, klik hier: /sites/default/files/imce/stappenplan_om_te_groeien_naar_best._schaalvergroting-versie-04-03-15.pdf

NIEUW:

Vormingsaanbod voor schoolbestuurders schooljaar 2017-2018

Najaarsseminarie op 6 december 2017

Op woensdag 6 december 2017 vond het Najaarsseminarie plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen op 19u. Deelnemers hadden de keuze uit 2 onderwerpen, die  tegelijkertijd worden georganiseerd:

1. BOS en Communicatie en inspraak. Voor de presentatie kunt u klikken op: /sites/default/files/imce/2017_2018_bos_communicatie_inspraak_mdc_def.pdf 
2. Inspectie 2.0: Schooleigen kwaliteitsbeleid en doorlichting op basis van het ROK (Referentiekader Onderwijskwaliteit). Voor de presentatie van Geert Schelstraete kunt u klikken op   /sites/default/files/imce/kwaliteitsontwikkeling_voor_begeleiding_en_inspectie_2.0_def.pdf

Het derde thema 'BOS en fusies van vzw's: financiële en boekhoudkundige aspecten' werd door omstandigheden uitgesteld tot een volgend vormingsmoment op 22 februari 2018 om 19u in het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen (F. De Merodestraat 18). Op die avond vindt ook de vorming 'BOS en Personeel' plaats.

Voor meer informatie en Inschrijvingen: www.nascholing.be 

Conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie 27 mei 2016

De tekst van de conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie die de Vlaamse regering op 27 mei 2016 heeft goedgekeurd vindt u hier: /sites/default/files/imce/vr_2016_2705_doc.0535-1ter_conceptnota_bestuurlijke_optimalisatie_-_nota.pdf . Een samenvatting ervan in powerpointversie vindt u hierbij: /sites/default/files/imce/conceptnota_bestuurlijke_optimalisatie.pptx

Inspirerende teksten rond Bestuurlijke Optimalisering en schaalvergroting

Graag bevelen we u de volgende artikels aan in verband met Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting:

Bert Smits: Schaalvergroting in het onderwijs: scholen op mensenmaat. Een relationele netwerkbenadering. (uit Impuls, dec. 2015): /sites/default/files/imce/synthese_artikel_bert_smits.docx

Geert Devos: Bestuurlijke schaalvergroting: opportuniteit of bureaukratische valkuil?/sites/default/files/imce/synthese_artikel_geert_devos.docx

Gezamenlijke praktische workshop voor dirco's en codi's over BOS - 13-11-2015

Op 13 november 2015 organiseerde het Vicariaat onderwijs een ontmoeting tussen directeurs met coördinerende opdracht (dirco's) van de scholengemeenschappen basisonderwijs en coördinerend directeurs (codi's) van de scholengemeenschappen secundair onderwijs van het aartsbisdom. Ze kregen een praktische workshop aangeboden in het kader van de BOS-operatie. In kleine groepen wisselden ze eerst ervaringen uit over de stand van zaken van de BOS-operatie in hun regio en de mate waarin zij daarbij betrokken werden. Daarna testten ze de werkvorm van het world café uit. Die werkvorm leent zich bijzonder goed voor het gezamenlijk aanbrengen van bouwstenen voor een visie, een organisatiestructuur e.d. in het kader van Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting. Dat laatste was het thema waarrond de codi's en dirco's in het world café van gedachten wisselden. De neerslag van wat in de vier werkgroepen besproken werd vindt u hier: /sites/default/files/imce/world_cafe_verslag_gespreksgroepen.docx

Wie meer wil weten over de werkvorm world café kan hier de powerpointpresentatie downloaden die Willy Penninckx daarover heeft gepresenteerd op 13 november: /sites/default/files/imce/world-cafe_13-11-2015_vicariaat_m-b.ppt. In de presentatie staan ook andere werkvormen vermeld die gehanteerd kunnen worden in het veranderingsproces.