Raamcontracten/vzw I.R.O.

Verplichte toepassing voor schoolbesturen

De wet op de overheidsopdrachten verplicht vzw’s die een publieke dienstverlening bieden en meer dan 50% van hun middelen van de overheid krijgen, zich te schikken naar de regels van de vrije mededinging bij overheidsopdrachten. Ook de schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs vallen onder die wet. Om scholen van die planlast te sparen en vanuit een economisch goed beheer van de schaarse overheidsmiddelen werkt ook het aartsbisdom Mechelen-Brussel raamcontracten uit, in samenwerking met collega’s uit de bisdommen Antwerpen, Gent en Hasselt. Die hebben daartoe de vzw Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten (I.R.O.) opgericht. 

De vzw I.R.O. (Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten) heeft naast de website www.ro-bisdommen.be , die bedoeld is om in te tekenen op raamcontracten e.d., ook een ruimer toegankelijke website geopend: https://www.vzwiro.be. Daar vindt u algemene informatie over de vzw I.R.O. en over de overheidsopdrachten waarvoor de vzw optreedt als opdrachtencentrale. 

Netwerking

In juni 2014 richtte de dienst schoolorganisatie een netwerkgroep overheidsopdrachten op. De netwerkgroep staat open voor afgevaardigden van schoolbesturen, directeurs of ondersteunend personeel belast met overheidsopdrachten binnen hun bestuur of instelling. De bedoeling is expertise, ervaringen en concrete bestekken uit te wisselen en op die manier samen meer bedreven te worden in de kunst van het aanbesteden en offertes opvragen, en om mee te profiteren van elkaars werk. Wie geïnteresseerd is om mee te werken in die netwerkgroep kan contact opnemen met Guido François (zie gegevens hieronder). De  vergaderingen van de netwerkgroep vinden plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum in de Frederik De Merodestraat 18 in Mechelen.

Nieuw personeelslid

Vzw I.R.O. heeft vanaf 1 januari 2017 een voltijds 'hoofd opdrachtencentrale' aangeworven: Olivier De Ryckere. Hij zal marktonderzoek doen en bestekken uitwerken voor nieuwe raamcontracten en raamovereenkomsten. Zijn e-mailadres is: olivier.deryckere@ro-bisdommen.be . 

Sedert september 2015 heeft de Dienst Bestuur en Organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een juriste aangeworven, die specifiek dienst zal verlenen aan scholen die met vragen over overheidsopdrachten zitten. Haar naam is Stefanie Gryson. Zij kan juridisch advies geven en bestekken nakijken. Ze zal ook samenwerken met vzw I.R.O.

Meer info:

-       Guido François, directeur Dienst schoolorganisatie en contactpersoon overheidsopdrachten.

E-mail: guido.francois@vikom.be

Tel:         Rechtstreeks: 015 29 84 85

Secretariaat: 015 29 84 01 (02).