Raamcontracten/vzw I.R.O.

Verplichte toepassing voor schoolbesturen

De wet op de overheidsopdrachten verplicht vzw’s die een publieke dienstverlening bieden en meer dan 50% van hun middelen van de overheid krijgen, zich te schikken naar de regels van de vrije mededinging bij overheidsopdrachten. Ook de schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs vallen onder die wet. Om scholen van die planlast te sparen en vanuit een economisch goed beheer van de schaarse overheidsmiddelen werkt ook het aartsbisdom Mechelen-Brussel raamcontracten uit, in samenwerking met collega’s uit de bisdommen Antwerpen, Gent en Hasselt. Die hebben daartoe de vzw Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten (I.R.O.) opgericht. 

Nieuwe situatie sedert het schooljaar 2018-2019: de vzw's I.R.O. en Serviko (bisdom Brugge) zijn ingekanteld in de vzw DOKO, een dochter-vzw van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De vzw I.R.O. is dan ook ontbonden en heeft alle bevoegdheden overgedragen aan vzw DOKO. I.R.O. blijft wel nog gebruik maken van de I.R.O. - website voor de intekening en het beheer van de huidige overheidsopdrachten.  Intussen is er ook een nieuwe website van vzw DOKO:  waar u onder meer informatie vindt over de lopende raamovereenkomsten.

Netwerking

In juni 2014 richtte de dienst schoolorganisatie een netwerkgroep overheidsopdrachten op. De netwerkgroep staat open voor afgevaardigden van schoolbesturen, directeurs of ondersteunend personeel belast met overheidsopdrachten binnen hun bestuur of instelling. De bedoeling is expertise, ervaringen en concrete bestekken uit te wisselen en op die manier samen meer bedreven te worden in de kunst van het aanbesteden en offertes opvragen, en om mee te profiteren van elkaars werk. Wie geïnteresseerd is om mee te werken in die netwerkgroep kan contact opnemen met Guido François (zie gegevens hieronder). De  vergaderingen van de netwerkgroep vinden plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum in de Frederik De Merodestraat 18 in Mechelen.

Contactpersonen

Olivier De Ryckere: olivier.deryckere@ro-bisdommen.be

Stefanie Gryson: stefanie.gryson@katholiekonderwijs.vlaanderen

Stefaan. Deweerdt: stefan.deweerdt@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Meer info:

-       Guido François, directeur Dienst schoolorganisatie en contactpersoon overheidsopdrachten.

E-mail: guido.francois@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Tel:         Rechtstreeks: 015 29 84 85

Secretariaat: 015 29 84 01 (02)