Activiteiten

Activiteiten voor preventieadviseurs, directeurs en schoolbestuurders

Studiedag ‘Het elektrisch dossier en een haalbare risicoanalyse voor uw school’

Don Bosco Halle – 21 maart 2017

Op de eerste dag van de lente stond het team van Don Bosco Halle onder (hoog)spanning. Ze verwachtten die dag een zeventigtal deelnemers aan een studiedag over het thema ‘Het elektrisch dossier en een haalbare risicoanalyse voor uw school’. Via een theoretisch voormiddaggedeelte en een praktijkgedeelte na de middag werden preventieadviseurs, directeurs, installatieverantwoordelijken uit het hele bisdom wegwijs gemaakt in de wetgeving over elektrische installaties en hoe ze die in de praktijk van hun school of scholen dienen toe te passen.

Het initiatief ging uit van een samenwerkingsverband tussen de diocesane stuurgroep Preventieadviseurs ondersteund door het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel, Franky Wauters van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en enkele medewerkers van de nijverheidsschool Don Bosco Halle: Philip Van Hamme, technisch directeur, zijn voorganger Frans Van Nieuwenhuyse, Jonathan Van Poeck, installatieverantwoordelijke, Olivier De Pril, preventieadviseur en Chris Vandenbempt, overkoepelend preventieadviseur van het Don Bosco Onderwijscentrum. Na een inleiding door Franky Wauters, lichtte ingenieur Stefan Leuckx van Toezicht Welzijn op het Werk het wettelijke kader toe van het KB van 4 december 2012. Hij schetste de evolutie van de wetgeving en ging dieper in op wat een goede risicoanalyse is. Vóór 1 januari 2014 moest een oude elektrische installatie onderworpen zijn aan een eerste controle en vóór 31 december 2014 diende de werkgever een risicoanalyse uitgevoerd te hebben voor elke elektrische installatie en alle nodige preventiemaatregelen genomen te hebben. Vóór 31 december 2016 moest iedere installatie voor elk te evalueren risico ten minste aan de bepalingen voldoen van het AREI (het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Alleen voor oude elektrische installaties is een uitstel mogelijk tot uiterlijk 31 december 2018 maar daarvoor moest er vóór 31 december 2016 al een gedetailleerd en gemotiveerd uitvoeringsplan aanwezig zijn, met het advies van de preventieadviseur en het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk). Sommige deelnemers vernamen dus dat ze al achterop hollen en in overtreding zijn door het uitstel niet tijdig te hebben aangevraagd…

Daarna overliep Philip Van Hamme het elektrische dossier aan de hand van een presentatie met tal van concrete voorbeelden over hoe zo’n dossier het best wordt opgesteld.

Na een koffiepauze ging hij samen met Jonathan Van Poeck dieper in op de risicoanalyse, alweer geïllustreerd met zelfgemaakt materiaal. Die praktische modellen werden na afloop via een drop box ter beschikking gesteld van de deelnemers. Op die manier kan het voor de deelnemers haalbaar worden om zelf zo’n risicoanalyse uit te voeren.

Na het middagmaal werden de deelnemers in kleine groepen ingedeeld volgens voorkennis en door de ploeg van Don Bosco rondgeleid in de verschillende ateliers en lokalen van de technische school. Ze kregen deskundige uitleg bij enkele schakelborden en nuttige tips voor hun risicoanalyse.

Als afsluiter konden de deelnemers vragen stellen, zoals ‘wat te doen met installaties waar geen schema’s of conformiteitskeuring van bestaan?’ Die situatie komt veel voor. Soms is het inderdaad nodig om vanaf nul te beginnen en alles te laten uittekenen, waarop dan een conformiteitskeuring kan volgen. Het is ook altijd aangewezen in alle schakelkasten een kopie te steken met het schema. Op die manier beschik je altijd nog over het origineel mocht bv een elektricien zo’n kopie hebben meegenomen bij een herstelling of keuring.

Hoe een installatie in kaart brengen zonder plan? In dat geval zou je zelf met een grondplan de volgorde van de schakelkringen moeten onderzoeken.

Kunnen we onze risicoanalyse zelf uitvoeren als er op school niemand is die een technische opleiding heeft? Het advies is er toch een specialist bij te betrekken en de installatie dan regelmatig op te volgen en in orde te houden. Als een elektricien een werk uitvoert, kun je telkens een keuring in de prijsaanvraag opnemen.

Berekeningsnota’s zijn nodig als het gaat over nieuwe installaties, bij oude installaties vraag je aan een keuringsorganisme om metingen uit te voeren. Die moeten wel onder spanning staan, dus in dienst zijn.

Guido François dankte het panel dat de vragen beantwoordde van harte voor hun inzet, voor de puike voorbereiding en het vlotte verloop van de vormingsdag. Het idee was gegroeid vanuit de diocesane stuurgroep preventieadviseurs van het aartsbisdom, die de laatste vijf jaar al heel wat vormingssessies op het getouw heeft gezet. Het is een hechte ploeg, met preventieadviseurs van alle niveaus en uit alle regio’s van ons bisdom, die veel met elkaar uitwisselen. Wie geïnteresseerd is om lid te worden van deze netwerkgroep, mag altijd zijn of haar naam opgeven aan de Dienst Schoolorganisatie waar Guido François directeur van is.

Uit de evaluatieformulieren die achteraf via de website nascholing.be werden ingevuld, bleek een grote tevredenheid over de algemene organisatie, de deskundige sprekers, het zeer bruikbare ter beschikking gesteld materiaal, het praktijkgedeelte en de goede structuur van de vormingsdag. Voor herhaling vatbaar dus.

 

Interactieve workshop 'De school en de welzijnswet' op 9 november 2015 in het Don Bosco Onderwijscentrum in Oud-Heverlee

Bijna 100 schoolbestuurders, directeurs en preventieadviseurs namen op 9 november 2015 deel aan een interactieve workshop met als thema 'De school en de welzijnswet'. Het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) was de gastheer. Het initiatief richtte zich tot al wie behoort tot de ‘hiërarchische lijn’: schoolbestuurders, directeurs en desgevallend personeelsleden die op een bepaald moment verantwoordelijk zijn en de hiërarchische lijn vertegenwoordigen.

Ingenieur Pieter De Munck, adviseur-generaal van FOD WASO, dat is de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, was de eerste spreker. Hij lichtte toe wat de welzijnswet in het onderwijs inhoudt en hoe FOD WASO daar toezicht op houdt. Daarna had ook de heer Jeroen Aussems van de externe dienst IDEWE een inbreng over wat scholen van een externe dienst mogen verwachten. Na een korte pauze kregen de deelnemers antwoorden op vragen die ze vooraf of tijdens de pauze schriftelijk konden indienen.Daarbij was Chris Vandenbempt de moderator. Hij is een lid van de diocesane stuurgroep preventieadviseurs die de workshop had voorbereid. Een volledig verslag leest u in het januarinummer van VONDeling. Intussen is ook de lijst met vragen en antwoorden volledig. U vindt hem door te klikken op: /sites/default/files/imce/def._versie_vragen_antwoorden_interactieve_workshop_de_school_en_de_welzijnswet_-9-11-15.docx. In de rubriek 'Veelgestelde vragen' kunt u deze lijst ook terugvinden.

 

Praktische workshop Veiligheid speelterreinen en -toestellen op 25 maart 2015 in Mechelen

Die praktische workshop richte zich op iedereen die zich in een schoolcontext verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen. Het was een praktische uitwerking op reële speelpleinen van de workshop die we op 20 maart 2014 hebben georganiseerd (zie hieronder). Wie die introductie gemist had, kon op 25 maart 2015 om 8.30u nog een korte toelichting krijgen in het Diocesaan Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6 in Mechelen. Van daaruit vertrokken om 9u verschillende groepen naar achtereenvolgens drie locaties binnen de Mechelese binnenstad waar ze de speelterreinen en -toestellen aan een nader onderzoek gingen onderwerpen: de Vrije basisschool Ursulinen in de Milsenstraat 18, de kleuterafdeling van de Vrije basisschool Scheppers in de Thaborstraat  51 (zijstraat van Melaan 16) en het openbaar speelpleintje van de Kruidtuin aan de Bruul.Tegen 11.30u ongeveer keerden alle groepen terug naar het Pastoraal centrum voor een afsluitende uitwisseling van ervaringen. Een verslag met foto's vindt u in het elelktronische tijdschrift VONDeling, nr 14 van april 2015.

 

De leden van de stuurgroep Preventieadviseurs hadden twee van de drie locaties al eens uitgeprobeerd in juni 2014, getuige onderstaande foto.

.

Geslaagde workshops op 20 maart 2014

Op donderdag 20 maart 2014 organiseerde de diocesane stuurgroep Preventieadviseurs van het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel een vormingsvoormiddag van 9u tot 12.15u in het Diocesaan Pastoraal Centrum, F. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen. De opkomst was ruimer dan verwacht (een 80-tal deelnemers) en de evaluatie heel gunstig (zie het verslag met foto's in ons digitaal tijdschrift  VONDeling, nr 10, april 2014, elders in deze website).

Deelnemers konden twee workshops volgen, te kiezen uit de volgende thema’s
-    Taak van preventieadviseur bij werken op school (Tijdelijke Mobiele Bouwplaats). Klik hier voor documentatie gebruikt tijdens de workshop: /sites/default/files/imce/de_taak_van_de_pa_bij_bouwwerken_in_de_school_versie_maart_2014.doc
-    Taak van preventieadviseur bij werken met derden. De documentatie hierover vindt u door te klikken op de volgende links: /sites/default/files/imce/totaal_algemene_preventieprincipes_bouw_-_risicoanalyse.doc , /sites/default/files/imce/veiligheidsregels_bij_werkzaamheden.verkorte_wergave.doc , en /sites/default/files/imce/veiligheidsreglement_voor_aannemers_volledig_doc.doc
-    Praktische invulling van speelplaatsdossier. Voor de powerpointpresentatie, klik op de volgende link: /sites/default/files/imce/praktische_invulling_speelplaatsdossier.pdf
-    Toelichting bij KB van december 2012 op elektrische installaties met eraan verbonden risicoanalyse. 

Activiteiten voor de leden van de Stuurgroep

Op 13 november 2014 bracht de stuurgroep na haar vergadering een bezoek aan de nieuwbouw van het Don Bosco Instituut in Halle. Het verslag daarvan kunt u lezen in het laatste nummer van VONDeling (nr 13, januari 2015): klik op de volgende link:

http://www.vikom.be/sites/default/files/imce/vondeling_nr_13-jan._2015.pdf