Algemeen directeur (m/v) Scholengemeenschap Dilbeek-Ternat

De scholengroep samengesteld uit volgende schoolbesturen:

 • Regina Caeli Dilbeek vzw
 • V.K.B.D.S.M. vzw (Vrije Katholieke Basisscholen Dilbeek en Sint-  Martinus)
 • Katholiek Kleuteronderwijs Kapelle vzw
 • Vrije Kleuterschool Trip Trap vzw

 
gaat over tot de aanwerving van een
 
                        ALGEMEEN DIRECTEUR (m/v)

 

1. Kerntaken

In overleg met de Raad van bestuur, de adviescommissies en de schooldirecties draagt de Algemeen Directeur eindverantwoordelijkheid voor deze taken:

ALGEMEEN

 • de christelijke spiritualiteit van de vzw, de scholen en het internaat bewaken en blijvend hertalen in een actuele context

STRATEGISCH

 • de doelstellingen van de vzw (waarden, visie, opdrachtverklaring) continu in overeenstemming brengen met de reglementering van de overheid en met de nieuwste maatschappelijke tendensen
 • het strategisch beleid van de Raad van bestuur uitvoeren en implementeren in een operationele planning van minimaal drie schooljaren
 • het beleid ontwikkelen en implementeren vanuit een visie van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 • de structurele samenwerking tussen de scholen van de vzw bewaken en stimuleren
 • verantwoording afleggen over het dagelijks beleid aan de Raad van bestuur en de Algemene Vergadering
 • de contacten verzorgen met de Raad van bestuur en de Algemene Vergadering

PEDAGOGISCH

 • het pedagogisch project van de vzw, de scholen en het internaat implementeren in een jaarlijkse operationele planning op schoolniveau
 • het algemeen kwaliteitsbeleid van de vzw, de scholen en het internaat behartigen
   

PERSONEEL

 • een duurzaam personeelsbeleid, VTO-beleid en sociaal overleg voeren

LOGISTIEK – FINANCIEN - ADMINISTRATIE

 • de algemene infrastructuur, het financieel, pedagogisch en administratief beleid van de vzw behartigen, aangepast aan de wisselende noden van de vzw

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

 • de vzw vertegenwoordigen op verschillende externe beleidsfora en op het lokaal, regionaal en bovenregionaal overleg
   

2. Plaats in het organogram
 
De Algemeen Directeur staat rechtstreeks onder de Raad van bestuur, die hem aanstuurt.
 

3. Basiscompetenties
 

De Algemeen Directeur kan

 • een realistische strategische en operationele planning opmaken op basis van intern en extern verzamelde informatie
 • duidelijk en coherent communiceren naar de Raad van bestuur en alle stakeholders, mondeling en schriftelijk, gebruik makend van de hedendaagse digitale communicatiemiddelen
 • met voldoende kennis en autoriteit de organisatie aansturen, coachen en ondersteunen
 • mensen  inspireren, ondersteunen en coachen
 • taken  delegeren waar het wenselijk en nodig is
   

De Algemeen Directeur heeft

 • Heeft  minimaal  10 jaar onderwijservaring, behaalde een masterdiploma en slaagt in een selectieprocedure
 • voldoende kennis van wetgeving en reglementering inzake  vzw’s en het onderwijs in het  algemeen
   

4. Selectieprocedure
 
Bezorg uw sollicitatiebrief, vergezeld van uw curriculum vitae via e-mail aan jos.vaneygen@scarlet.be of via post aan Jos Vaneygen, Voorzorgstraat 10 te 3000 Leuven en dit uiterlijk op 20 mei 2018.
De selectieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van de sollicitatiebrief en het Cv, de tweede selectieronde gebeurt op basis van een interview.
 
Heeft u nog vragen: contacteer jos.vaneygen@scarlet.be