Directeur (m/v)│BuSO Kristus-Koning

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde (vanaf 01/09/18)

Bekijk hier een filmpje waarin je onze organisatie leert kennen! 

 

Functie

Deze functie wordt georganiseerd via een halftijds organiek ambt van directeur, aangevuld met een halftijds functie coördinator BGV.
De directeur vervult zijn taak in optimaal overleg met de andere halftijdse collega directeur, de collega-directies van het OC Clara Fey, de edagogische begeleidingsdienst, het schoolbestuur en dit in opdracht van de Raad van Bestuur.
De directeur neemt deel aan schooloverstijgende vergaderingen en initiatieven op het niveau van de inrichtende macht.
Het betreft een beleidsvoorbereidende, beleidsondersteunende en beleidsuitvoerende opdracht.
De directeur stelt zich constructief en loyaal op en geeft leiding conform de principes uit het leiderschapscharter. In die zin geeft hij/zij leiding en verzorgt hij/zij de interne en externe communicatie. Hij/zij bewaakt mee het overleg in de school, met de scholen uit de regio van buitengewoon basis en buitengewoon secundair, evenals met andere sectoren binnen onze organisatie. 

 

De directeur is verantwoordelijk voor volgende beleidsbevoegdheden:

 • opvoedingsproject, missie en identiteit
 • strategische beleidsplanning en visie
 • het pedagogisch-didactisch beleid en ICT-beleid
 • leerlingenbegeleiding en zorgbreed werken
 • zorgbeleid en kansenbevorderingsbeleid
 • de schoolorganisatie en het schoolwerkplan
 • (integrale) kwaliteitszorg en lerende organisatie
 • personeelsbeleid
 • financieel beleid en schoolkostenbeleid
 • materieel beleid en patrimoniumbeheer
 • beleid op vlak van veiligheid, preventie, welzijn en milieu
 • administratief beheer
 • communicatie, inspraak en samenwerking met de ouders
 • overleg en samenwerking met alle ‘interne’ partners
 • overleg en samenwerking met ‘externe’ partners
 • public relations
 • nascholing

Het luik van halftijdse coördinator voor BGV is een aanvullende opdracht als leidinggevende (incl. ondersteuning) van de TAC van de school. In deze functie is de kandidaat verantwoordelijk voor :

 • het pedagogisch luik van de TAC-opdracht
 • de aansturing van de TA’s
 • de praktijkateliers
 • de leerlingenstages
 • het inhoudelijk aspect van de praktijkopleidingen , …

 

Profiel

 • christelijke levenshouding en een loyale houding ten opzichte van het katholiek onderwijs in het algemeen en de Broeders van Liefde in het bijzonder;
 • actief meewerken aan de realisatie van de missie, de kritische doelen, lokale identiteitsverklaring en het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde (www.broedersvanliefde.be);
 • intrinsieke kwaliteiten bezitten voor het voeren van een begeesterd en begeesterend leiderschap, met heel veel zorg voor het coachend omgaan met alle participanten aan het schoolgebeuren (directies, leerkrachten en medewerkers, ouders, …) (cf. leiderschapscharter - www.broedersvanliefde.be);
 • bereid zijn tot nascholing;
 • beschikken over adequate ICT-competenties voor het gebruik van de basispakketten informatica (Word, Excel, Outlook,…);
 • over voldoende pedagogische en relationele vaardigheden beschikken om de opdracht uit te voeren;
 • bereidheid om volgende competenties te optimaliseren: resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheidsbesef;
 • probleemoplossend denken en proactief handelen;
 • algemene basismanagementtechnieken - omgaan met tijdsdruk en timemanagement;
 • visionair en planmatig werken – schoolbetrokkenheid – leerlinggerichtheid – dienstbaar teamleiderschap - verbindend - schooloverstijgend denken en handelen;
 • zin voor orde en een efficiënt organisatietalent – relatiebekwaamheid en sociaalvoelend;
 • vernieuwingsgerichtheid en creatief denken;
 • conflictvaardigheid en assertiviteit – geloof in eigen kunnen – flexibiliteit en omgaan met weerstanden;
 • communicatief vaardig zijn – leerbare houding aannemen – teams en vergaderingen kunnen leiden;
 • een grote beschikbaarheid binnen en ook buiten de reguliere lestijden.

 

Bekwaamheidsbewijzen

Kandidaten die al werkzaam zijn in het onderwijs als leerkracht, coördinator, directeur, therapeut,... Zij dienen te beschikken over de door de overheid vastgestelde bekwaamheidsbewijzen.
Kandidaten die nog niet werkzaam zijn in het onderwijs maar hiervoor interesse hebben en ervaring hebben opgedaan in de zorg- en welzijnssector of het vormingswerk. Hieronder wordt onder meer verstaan pedagogen, psychologen, maatschappelijk assistenten, ...Zij dienen te beschikken over minimaal een bachelor, aangevuld met een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

 

Interesse?

Schriftelijke kandidatuur met cv en motivatie uiterlijk 30 april 2018 sturen aan de heer  Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder, Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 - 9000 GENT
of e-mailen aan de secretaris etienne.verschraege@fracarita.org.

Meer informatie kan ingewonnen worden bij dhr. Nicolas Vandeweerd (0476/34.40.09) sectorverantwoordelijke Welzijn-BuO.

Wanneer jouw schriftelijke kandidatuur wordt weerhouden, zal je uitgenodigd worden voor een gesprek met de sectorverantwoordelijken, gedelegeerd bestuurder en een afvaardiging van het directieteam.

Je bent bereid tot een assessment.

Bekijk hier even een filmpje waarin je onze organisatie leert kennen.
 

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Contact

Stropstraat 119
9000 Gent

Vandeweerd Nicolas
0476 34 40 09