Algemene privacyverklaring

De VZW Vicariaat Onderwijs aartsbisdom Mechelen - Brussel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgevevens. Wij doen er allas aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VZW Vicariaat Onderwijs aartsbisdom Mechelen-Brussel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algmene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt mee dat: 

 • Wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor die zijn verstrekt. Die doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en die respecteren.

 

Als VZW Vicariaat Onderwijs aartsbisdom Mechelen-Brussel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gevevens: 

VZW Vicariaat Onderwijs aartsbisdom Mechelen-Brussel 

Frederik de Merodestraat 18

2800 Mechelen 

info@vikom.be

015/298401

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Het versturen van het digitaal tijdschrift VONDeling, occasionele nieuwsbrieven, verslagen en uitnodigingen voor activiteiten 
 • Het opvragen en beheren van mandaten voor het geven van het vak rooms-katholieke godsdienst

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u opvragen en opslaan:

 • Persoonlijke ideniteitsgegevens: naam, voornaam, adres, (telefoonnummer)
 • E-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

 

Bewaartermijn

VZW Vicariaat Onderwijs aartsbisdom Mechelen-Brussel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor die zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens VZW Vicariaat Onderwijs aartsbisdom Mechelen-Brussel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

Klachten

Mocht u een klacht hebbben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy-bescherming.