Functiebeschrijving en evaluatie

 

De nieuwe functiebeschrijving voor de godsdienstleraar in het vrij katholiek onderwijs werd in een vorm opgesteld die meer aansluit bij de competenties van het beroepsprofiel voor de leraar. Deze functiebeschrijving werd door de bevoegde instantie goedgekeurd en door Mgr. Johan Bonny als bisschop referendaris ondertekend. Wanneer godsdienstleraren de functiebeschrijving leraar ondertekenen, wordt dit aanvullende gedeelte ook ondertekend en aan de functiebeschrijving leraar gehecht.

Voor de evaluatie is het dus zo dat de directies de leraars beoordelen i.v.m. het eerste deel (de leraar in de school) en de inspecteur het functioneren van de leraar in het aanvullende gedeelte (vakinhoudelijke en vakdidactische) opvolgt. De bevoegde instantie wil de klaarheid behouden: de directie beoordeelt de leraar als leraar: vandaar dat de directie met de leraar een functiebeschrijving als leraar ondertekent. Het addendum voor de godsdienstleraar wordt toegevoegd en ondertekend en is de bevoegdheid voor de inspectie.

De directeur organiseert de functioneringsgesprekken met de godsdienstleraren dus zoals gebruikelijk is voor de andere leraren. De functiebeschrijving (aanvullend gedeelte) is de leidraad voor de contacten van de leraar met de inspecteur. In deze contacten kan de functiebeschrijving gebruikt worden om het goede te benoemen en tekorten als groeipunten aan te geven. Bij een klassenbezoek wordt immers niet alleen stilgestaan bij de didactische praktijk, maar kan er in de bespreking aandacht zijn voor allerlei elementen van het functioneren als godsdienstleraar.

Een functiebeschrijving is verplicht. Bij het disfunctioneren van een leraar wordt het vicariaat op de hoogte gebracht. Een godsdienstleraar kan niet ontslagen worden zonder het akkoord van de kerkelijke overheid.