ZILL

Visie over het implementatieproces ZILL

1. Wat willen we bereiken? Doelstellingen.

 • Alle scholen in onze regio kunnen met ZIN IN LEREN ZIN IN LEVEN aan de slag op 1/9/2020.
 • Alle leerkrachten
  • kennen de visie.
  • kennen de krachtlijnen van Zin in leren Zin in leven.
  • kunnen het ordeningskader hanteren tot op het niveau van de generieke doelen en de onderliggende leerlijnen.
  • kunnen concreet aan de slag met Zill.

2. Hoe willen we dat bereiken?

 • Wij vinden het belangrijk de directeur goed te ondersteunen, die de inspirator, motivator en spilfiguur van het veranderingsproces is in zijn school.
 • Wij willen de directeurs enthousiasmeren en motiveren om het veranderingsproces intern te begeleiden op school.
 • Om een krachtig en breed draagvlak te creëren op school, kiezen wij ervoor om met kernteams te werken, waarbij de directeur deel uitmaakt van het kernteam.
 • Een wederzijds engagement (tussen de school en de PB) is noodzakelijk bij dit proces.
  • PB en zillcoach
   • engageren zich om de kernteams te professionaliseren en te ondersteunen.
   • engageren zich om voldoende handvatten ter beschikking te stellen om de transfer naar de scholen mogelijk te maken. (Materialen, werkvormen, PPT)
   • engageren zich om lerende netwerken te vormen met de verschillende kernteams.
  • Het kernteam, waarvan de directeur deel uitmaakt:
   • engageert zich om op alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.
   • engageert zich om de gemaakte afspraken na te leven.
   • engageert zich om praktijkervaringen, materialen, vragen, …te delen met de andere kernteams.
 • De PB stelt een doelgericht begeleidingsplan voor waarop de scholen kunnen intekenen.

3. Waarom willen we dat doen?

 • Wij willen de scholen ondersteunen om de visie en de uitwerking van ZILL op een kwaliteitsvolle manier te implementeren.
 • Een professionele leergemeenschap creëren op school en met andere scholen (kernteams …).
 • Wij willen het beleidsvoerend vermogen in de scholen versterken door in te zetten op:
  • Gedeeld leiderschap: Het kernteam, samen met de directeur sturen het implementatieproces op school.
  • Gezamenlijke doelgerichtheid: Rekening houdend met de eigen context, stelt de school een haalbaar implementatieplan op.
  • Geïntegreerd beleid: ZILL-implementatie als prioriteit houdt in dat de schoolwerking hierop is afgestemd.
  • Ondersteunende relaties: Het kernteam, samen met de directeur zullen het team ondersteunen bij het implementatieproces. De school kan op de ondersteuning van de pedagogische begeleiding rekenen.
  • Doeltreffende communicatie: In de school wordt nagedacht hoe er best kan gecommuniceerd worden over deze vernieuwing tussen de teamleden, maar ook met de ouders, het schoolbestuur en andere participanten.
  • Innovatief vermogen: Het team wilt deze vernieuwing realiseren en krijgt voldoende kansen en tijd om zich te professionaliseren, te experimenteren, te overleggen, te hospiteren,....
  • Reflecterend vermogen: Op regelmatige basis wordt tijdens het vernieuwingsproces stilgestaan om het proces te evalueren en eventueel bij te sturen.
  • Responsief vermogen: De school blijft op de hoogte van de evolutie van Zin in leven Zin in leren via de pedagogische begeleiding, de Zill-site, de nieuwsbrieven, de maandberichten,…
 • Wij willen lerende netwerken opstarten met de verschillende kernteams omdat wij geloven dat we veel van én met elkaar kunnen leren.
 • Wij willen de samenwerking met andere scholen van een scholengemeenschap, scholengroep, … bevorderen omdat we ervan overtuigd zijn dat je samen meer kan bereiken dan alleen.
 • Wij willen dat àlle leerlingen Zin in leren! en Zin in leven! mogen ervaren.