prioritaire thema's

Op deze pagina vindt u een overzicht met de meest voorkomende thema's waarvoor u onze ondersteuning kan vragen. Deze lijst is illustratief daar wij onze begeleidingsinitiatieven ook inzetten op andere thema's waarmee u in uw school of scholengemeenschap geconfronteerd wordt.

aanvangsbegeleiding leraren

communicatie

ICT-integratie in de lessen

klassenmanagement

leerlingenevaluatie

modernisering SO

nascholings- en professionaliseringsbeleid

pedagogisch-didactische thema's

schoolbeleid

talenbeleid

 

aanvangsbegeleiding leraren

De ondersteuning voor nieuwe leraren door vakbegeleiders geldt voor alle vakken behalve voor godsdienst en voor de vakken waarvoor we in de regio Mechelen-Brussel geen begeleider hebben.

We richten ons naar nieuwe leraren: minimum een interimaris van 3 maanden, eventueel een zij-instromer, eventueel nieuw in het vak. Een nieuwe leraar heeft een vakspecifieke ondersteuningsbehoefte, doorgesproken met directie, mentor en de leraar zelf, vanuit een kwaliteitsvol professionaliseringsbeleid en complementair aan de schooleigen aanvangsbegeleiding.

De start van het traject vindt plaats in de school. De vakbegeleider komt dus in principe ter plaatse voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe leraar. Ook de mentor is welkom bij dit gesprek. We streven er naar om dit gesprek te laten doorgaan tijdens een lesvrij moment (bij voorkeur tijdens de schooluren) van de nieuwe leraar in de loop van het eerste semester. Een rustig lokaal met wifi is aangewezen. Nadien kan er, in functie van de noden van de leraar, verdere ondersteuning gebeuren. 

Voor verdere achtergrondinformatie over onze visie op aanvangsbegeleiding klik hier

De nieuwe leraren kunnen ingeschreven worden via www.nascholing.be

Een volledig overzicht van het traject kan je bekijken via dit filmpje!

Graag inschrijven voor eind september zodat de vakbegeleider een planning kan opmaken om alle starters tijdig te spreken. Start in de loop van het schooljaar nog een leraar voor minimum 3 maanden? Dan kan deze leraar ook van onze ondersteuning genieten. De inschrijvingsprocedure is hetzelfde, maar graag ook rechtstreeks een mailtje naar yannick.noppe@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Heb je bijkomende vragen? Aarzel niet je ankerfiguur/schoolbegeleider te contacteren.

communicatie

Een goede informatiedoorstroming, een efficiënt overleg, een transparante communicatiestructuur en een open communicatiecultuur zijn succesfactoren voor effectieve communicatie. Echter, vaak loopt de communicatie moeilijk en remt ze de goede werking van de school. Afhankelijk van uw vraag brengen we de communicatiekanalen van uw school in kaart. We reiken een kader aan voor het efficiënter inzetten van de communicatiemiddelen en het uitwerken van een intern communicatieplan. Een andere mogelijkheid is te vertrekken van één of meerdere doelgroepen voor efficiënter overleg. Denk hierbij aan vak- en werkgroepen. Indien nodig reiken we handvatten aan voor een constructieve en verbindende communicatiecultuur. Dit kan zowel gericht zijn naar het schoolteam als in communicatie met leerlingen.

ICT-integratie in de lessen

Met het vier in balans-model bieden we een kader om de ICT-werking schoolbreed in kaart te brengen. Aan de hand van een mindmap geven we tijdens onze begeleidingsinterventies suggesties voor het gericht en gedoseerd inzetten van ICT in de lessen. Onderaan deze pagina vind je alvast een reeks praktische hulpkaarten die ontwikkeld werden in het I2O-project. Ze kunnen helpen om bepaalde ICT-toepassingen snel onder de knie te krijgen. Wens je een bevraging op te stellen om een stand van zaken te maken en een professionaliseringsaanbod uit te werken? Het ICT-paspoort kan je op weg helpen.

 

klassenmanagement

Onder klassenmanagement verstaan we alle maatregelen die een leraar neemt om een klimaat en leeromgeving te scheppen waarin leerlingen met succes kunnen leren en werken. Klassenmanagement wordt echter een probleem als het leren van de leerlingen in de klasgroep in het gedrang komt. We begeleiden (startende) leraren bij het optimaliseren van hun klassenmanagement en gebruiken daarbij het model van Cohn. In dit model staan vier factoren centraal: het welzijn en de effectiviteit van de persoon (IK-factor), de samenwerking (WIJ-factor), de gezamenlijke taak en doelen (TAAK-factor) en de relevante context (CONTEXT-factor). Met respect en pedagogische tact zoekt de leraar voortdurend naar evenwicht. Enkele weloverwogen strategieën kunnen daarbij helpen. Goede didactische vaardigheden werken ook preventief. Klassenmanagement begint nog voor de les begint. De leraar staat er niet alleen voor. We begeleiden dan ook directies en middenkader en reflecteren op hun faciliterende rol.

leerlingenevaluatie

Uitgangspunt voor een valide, betrouwbare, transparante en haalbare leerlingenevaluatie is het vertrekken vanuit de formulering van de leerplandoelstelling. Het gebruikte werkwoord in de leerplandoelstelling zal bepalen hoe en onder welke vorm de evaluatie van de leerplandoelstelling het best gebeurt. Leerlingenevaluatie is dus leerplangericht. Leerlingenevaluatie is ook cyclisch: het is een deel van het lesgebeuren dat vooraf, tijdens of na het onderwijsleerproces aan bod kan komen. Leerlingenevaluatie biedt een kans tot (zelf)reflectie voor leraar en leerling. Hierbij dient er aandacht te gaan naar de terugkoppeling van (tussentijdse) resultaten. Hierdoor krijgt de leerling zicht op waar hij staat, vanuit de formulering moet de leerling kunnen ‘groeien’ in zijn ‘kennen en kunnen’.

Om het bovenvermelde waar te kunnen maken, willen we leraars met een stappenplan ondersteunen in hun zoeken naar een gepaste leerlingenevaluatie.

  • De evaluatie van de leerplandoelstelling (en) kan onder de vorm van een toets of een examen. We bieden de leraars een kijkwijzer voor toets- en examenvragen aan. Hieraan kunnen ze hun bestaande evaluatiepraktijk toetsen en – indien nodig – bijsturen.

  • De evaluatie van de leerplandoelstelling(en) kan onder de vorm van een (praktijk)opdracht, toelichting, taak. We bieden de leraars een kijkwijzer/stappenplan aan voor brede (observatie)evaluatievormen: zelfevaluatie, peerevaluatie, co-evaluatie, 360° evaluatie zijn hierbij mogelijke evaluatievormen.

  • We bieden de leraars tot slot een kijkwijzer aan om feedback op toetsen, taken, observaties, (groei)rapporten, … te schrijven.

modernisering SO

De modernisering van het SO nadert met rasse schreden. In mei 2018 hebben de coördinerend directeurs en directeurs van de secundaire scholen een e-mailbericht ontvangen met alle nodige info en de mogelijkheid om in te schrijven voor één of meer trajecten. Vanuit de dienst pedagogische begeleiding willen we scholen stimuleren om binnen een scholengemeenschap samen in te tekenen voor dit nascholingstraject.

We geloven sterk dat dit een meerwaarde kan zijn voor het vormgeven van het gemoderniseerd aanbod secundair onderwijs in uw scholengemeenschap. Dit om verschillende redenen:

  • Door het aanbod te centraliseren is de nabijheid van de schoolbegeleider makkelijker te realiseren en kan er vanuit de schoolbegeleider mee gezocht worden naar de vertaling van de inhouden uit het nascholingstraject naar de lokale context van de scholengemeenschap.
  • De schoolbegeleider zal daardoor in staat zijn om eventuele specifieke vragen of noden op vlak van implementatie sneller op te nemen of door te geven aan de vakbegeleiders.
  • We geloven heel sterk in het uitwisselen rond eigen goede voorbeelden in de scholen, op basis daarvan kan gebouwd worden aan een nog sterker en meer gelijkgericht secundair onderwijs in uw scholengemeenschap, rekening houden met de specifieke context en input.

Indien je hierover nog vragen hebt, aarzel dan niet om de contactpersoon voor jouw school/scholengemeenschap te contacteren.

Meer informatie over de modernisering SO vind je op de themapagina modernisering SO

nascholings- en professionaliseringsbeleid

Elke school moet over een nascholingsplan beschikken. Maar professionalisering van een team is meer dan een nascholingsplan. Uw nascholingsplan laten uitgroeien tot een waardevol instrument in het kader van een ruimer professionaliseringsbeleid is een uitdaging waar wij u graag bij ondersteunen o.a. door inspirerende voorbeelden en kaders aan te reiken.  In functie van de noden van uw school/scholengemeenschap focussen we op het wettelijke kader, visie op professionaliseren, behoefteanalyse, mogelijke vormen van professionalisering, het geleerde delen en toepassen enz.

pedagogisch-didactische thema's

U kan een beroep doen op zowel vakbegeleiders als schoolbegeleiders voor de ondersteuning bij pedagogisch-didactische thema's zoals:

  • actief leren: het leerrendement van een leerling verhogen wanneer hij zelf actief zijn leerproces in handen neemt. Coöperatief leren, interactieve werkvormen, gedifferentieerde aanpak, ... zijn hiervoor belangrijke sleutels
  • binnenklasdifferentiatie: constructief omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas en iedere leerling in de klas maximale leerkansen bieden
  • huiswerkbeleid: doelgericht en efficiënt omgaan met het persoonlijk werk van de leerling zodat hij thuis zinvol en haalbaar aan de slag kan
  • onderzoekscompetentie en GIP: het uitwerken van een DSETOC en GIP-beleid, zowel op niveau van de school als op niveau van de vakgroep

schoolbeleid

We willen schoolteams, en in het bijzonder de schoolleiding, ondersteunen bij het uitbouwen en het versterken van het schoolbeleid. Daarbij focussen we op datageletterdheid, doorlichting, schoolzelfevaluatie, strategisch management, vakgroepwerking en VOET.

Om de datageletterdheid van een school te vergroten helpen we bij het systematisch analyseren van databronnen op school en het gebruik van de analyse voor het bepalen van een verantwoord schoolbeleid.

We ondersteunen de scholen bij de voorbereiding en de opvolging van de doorlichting op niveau van de leerlingen, de leraren en de school.

In het kader van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs met name Art. 6. “Elke instelling onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar eigen kwaliteit” begeleiden we scholen actief bij zelfevaluatietrajecten en de groei van kwaliteitszorg via kwaliteitsontwikkeling tot kwaliteitscultuur. We hanteren het nieuwe Referentiekader Onderwijskwaliteit als uitgangspunt en maken samen met de school de vertaling naar het beleid en de leraar.

Op het vlak van strategisch management helpen we bij het opstellen van een strategisch plan met (middel)lange termijndoelen en de efficiënte implementatie en evaluatie ervan.

Om de vakgroepwerking te ondersteunen bieden we verschillende scenario’s aan. Procesgericht wenden we een kijkwijzer aan om de behoeften of uitdagingen van de vakgroep te ontdekken en te analyseren, om een veranderingsproces op gang te brengen binnen de vakgroep en/of om tot beleidsbeslissingen te komen.

We begeleiden scholen in het uitwerken van hun VOET-beleid. Afhankelijk van de context ondersteunen we bij het maken van een stand van zaken, het ontwikkelen van een visie en het opmaken of bijsturen van een beleidsplan. Ook vanuit lesactiviteiten kan aan VOET gewerkt worden. Hierbij kunnen de vakbegeleiders ondersteunen en inspireren.

talenbeleid

Netwerking: breed screenen

Binnenkort ook weer aan het screenen?

Op zoek naar inspiratie voor na de screening? Hoe leerlingen ondersteunen om talig te groeien? Hoe resultaten communiceren naar leerlingen, ouders en team? Op onze netwerkdagen nemen we je graag verder mee in het verhaal van breed screenen. Verwacht je aan een aangename mix van input en uitwisseling!  Deze vorming is meteen de aftrap van het nieuwe netwerk rond taal in alle vakken en taalbeleid. Meer info lees je hier.