Maandbericht handel bso en tso januari 2021

Beste collega's

Hierbij vind je het maandbericht van januari 2021 voor het studiegebied Handel bso-tso. Mijn allerbeste wensen voor jou en al wie je lief is! 2021 wordt een uitdagend jaar voor diegenen onder jullie die met de nieuwe leerplannen aan de slag moeten: Bedrijfseconomie in 3 Bedrijf en organisatie D/A (Doorstroom-Arbeidsmarkt) en Organisatie en logistiek in 3 Organisatie en logistiek A (Arbeidsmarkt).
Ik duim dus opnieuw voor jou als onderwijsheld: Veel moed in het lesgeven met masker! Veel moed bij de voorscholing en de start van de nieuwe opleidingen in september. Je bent nu al een held voor mij!

1. Vakgerichte informatie

1.1 Nieuwe leerplannen voor de 2e graad

Als vakbegeleider ondersteun ik je bij de realisatie van jouw nieuw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden. 

Hoe ziet het leerpad Bedrijf & organisatie D/A en Organisatie en logistiek A eruit?

 1. Generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen (zie ook link 'generieke sessie' onderaan)
 2. Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar een opgenomen filmpje hiervan te kijken. Deze basissessie is een zelfstandige sessie. Heb je vragen bij deze basissessie? Je zet deze in het forms-formulier. We organiseren drie Q&A-sessies tijdens de maand februari waarin we ingaan op je vragen. De linken om hiervoor in te schrijven, zitten in het leerpad.
 3. Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Als voorbereiding kan je nog vragen kwijt in een formsformulier. We starten de verdiepende sessie met antwoorden te geven op je vragen. De leerplanspecifieke verdiepende sessie vindt plaats in een online contactmoment vanaf begin maart. De link om in te schrijven, zit in het leerpad.

Hoe ziet de timing eruit?

Sinds 15 december 2020 zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website. Je krijgt toegang met het wachtwoord ontwerpleerplan. 

De generieke sessie kan je nu al bekijken.

Vanaf 30 januari 2021 zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan op de nieuwe website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In het maandbericht van februari leg ik er de link naar vanuit deze nieuwsbrief.

 

1.2 Uitwisselingsplatform lesmateriaal  op Smartschool (herhaling/nieuw)

Het uitwisselingsplatform op Smartschool is uitgebreid tot alle studierichtingen bso/tso van het studiegebied Handel. Het platform werkt volgens het principe: wie materiaal (toetsen, taken, examens, projecten, ....) wil delen, mailt deze digitaal naar mij (johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen). Ik post ze op het platform. Je krijgt van mij een login waarmee je al het materiaal dat anderen hebben ingestuurd kan lezen, downloaden, bewerken. 

Er staat reeds heel wat materiaal op het plaform. Om het geheel overzichtelijk te houden, hebben we structuur in het platform gebracht. Daarom vraag ik je om volgende syntaxis in de naamgeving van je documenten te gebruiken:

Voor de leerplannen van de bso-studierichtingen die in competenties zijn geschreven vermeld je in de mail de studierichting/basis - of keuzemodule

Leerjaar_competentie_doelstellingnummer_naam leerkracht

Voor de leerplannen van de overige studierichtingen (basisoptie/beroepenveld 1e graad, tso 2e/3e graad Handel, BI, ST vermeld je in de mail de studierichting

Leerjaar_deel_doelstellingsnummer_naam leerkracht

Dit maakt het ook voor mij transparanter om de documenten op de juiste plaats te posten.

2. Afstandsonderwijs voor het studiedomein Economie en organisatie: aandacht voor leerachterstand/differentiatie

2.1 Ideeën, bruikbaar in specifieke/alle leerjaren

 • Bij de eerste lockdown in april/mei/juni publiceerden we op onze nieuwe pro-website tips rond leerplandoelen die gerealiseerd kunnen worden via afstandsonderwijs in het derde trimester. Je vindt nu een vernieuwde versie hiervan in functie van het ganse schooljaar. We hebben met het team begeleiders van alle regio's de verschillende leerplannen volledig bekeken. We maakten aangepaste documenten voor de verschillende studierichtingen. Je vindt deze hier
 • Voor de leerlingen van 6 Boekhouden-Informatica tso, 6 Handel tso, 6 Secretariaat-talen tso, 6 Kantoor bso, 6 Verkoop bso, 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer bso, 7 Winkelbeheer en etalage bso, 7 Logistiek bso en 7 Verkoop en vertegenwoordiging bso is het allicht ook mogelijk om de leerlingen aan hun gip te laten werken. Ga hiervoor wel in overleg met je collega's die betrokken zijn bij de gip - zo kan je met alle betrokken leraren samen kijken wanneer de lln aan hun gip via afstandsonderwijs kunnen werken.
 • Daarnaast ontwikkelden we een reflectiedocument met vragen rond de organisatie van deeltijds afstandsonderwijs. Je leest er alles over in deze flyer
 • Wil je met effectieve leerstrategieën aan de slag die je in het kader van binnenklasdifferentiatie kan gebruiken? Hier vind je een handig overzicht
 • Op de smartschoolpagina van de pedagogische begeleiding studiedomein Economie en organisatie vind je per studierichting lesideeën en evaluatiemodellen van heel veel collega's. Nog geen toegang? Vraag je toegang aan mij via johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 • Voor leerlingen die overstappen en die geen/te weinig boekhouden kennen, kan de cursus van Boekplussoft (didactisch boekhoudpakket) interessant zijn om snel inzicht te krijgen in boekhoudkundige verrichtingen.

2.2 Structurele aanpak toepasbaar op elke klasgroep

2.2.1 Differentiëren in functie van leerachterstand – leerlingen die geheroriënteerd zijn – instromers

2.2.1.1 Beginsituatie-analyse

 • Breng in kaart welke doelen je in semester 2 wil realiseren
 • Breng in kaart waar de leerlingen die begin januari in je klas zitten, staan met de nodige voorkennis om deze doelen te kunnen halen. Focus daarop.
 • Breng naast voorkennis van leerlingen, ook de cognitieve vaardigheden en de motivatie of interesse in kaart. Van leerlingen die je kent, is dat niet zo moeilijk. Van leerlingen die instromen: bekijk rapportcommentaren. Observeer leerlingen zorgvuldig de eerste dagen bij het begin van semester 2.

Dat kan veel verschillende beelden opleveren. Er zijn
- leerlingen die voorkennis missen omdat ze afhaakten in afstandsonderwijs vorig schooljaar en dit schooljaar door gebrek aan motivatie, maar wel cognitief sterk zijn;
- leerlingen die voorkennis missen doordat ze te weinig de voor hen nodige ondersteuning of bevestiging van de leerkracht ervaarden
- leerlingen die instromen uit andere richtingen en dus een deel voorkennis echt niet hebben omdat het niet tot het curriculum behoort

2.2.1.2 Differentiëren

 • In de context van opgelopen leerachterstand of instroom bij het begin van het tweede semester: focus op differentiëring op basis van  voorkennis en cognitieve vaardigheden en motivatie. Verlies de andere criteria (leervoorkeur, metacognitieve vaardigheden, affectieve vaardigheden,...) echter niet uit het oog, vooral voor de sterke leerlingen.

 • Kies vooral instrumenten als werkvormen, instructie, tempo, bijkomende ondersteuning door leerkracht of peers en feedback om in te zetten ter differentiëring.

 • Maak een site, een sway, een document met een overzicht of verwijs naar samenvattingen of korte stukjes theorie......  wat leerlingen met hiaten in voorkennis nog kunnen consulteren bij oefeningen of studie. Voorbeelden hiervan zijn: de volgorde in de documentenstroom; de boekhoudregels; de structuur van een factuur, een creditnota, een loonbrief, berekening van bruto-en nettomarge, criteria voor een goede grafiek, werkwijze voor grafiek, berekening prijselasticiteit..
 • Werkvorm 'flipping the classroom' voor herhaling van begrippen, concepten:
 • Geef leerlingen voor hande zijnde instructiefilmpjes (Wezooz), artikels, nieuwsfragmenten...waarmee ze ontbrekende voorkennis van begrippen of concepten verwerven of opfrissen voor ze naar de les komen.
 • Zorg dat materiaal ter voorbereiding van de les zich niet beperkt tot begrippenlijsten en definities, maar plaats begrippen en concepten in korte context.
 • Inspiratiebronnen:
 • werkvorm peers:Laat sterke leerlingen aan zwakke leerlingen geziene leerstof uitleggen of ondervragen (=voor de sterken een herhaling van de leerstof) of feedback geven op een oefening. Zorg daar ook voor de nodige ondersteuning in de uitleg: reik stappenplan aan voor de opbouw en de structuur in de uitleg; reik een in te vullen schema op mindmap aan  (= voor de sterken een inzicht in eigen leren leren).
 • Open een forum waar leerlingen aan elkaar vragen kunnen stellen. Gebruik de vragen en antwoorden in een formatieve evaluatie.

2.2.1.3 inhaallessen
Las ook korte of langere instructie- en lesmomenten in om ontbrekende voorkennis bij te brengen, tijdens de lessen (of zo mogelijk erbuiten).  Leerlingen die dit niet nodig hebben kunnen werken aan een verdiepingsopdracht, onderzoeksopdracht...
Teamteaching met een collega kan hier heel wat mogelijkheden bieden !

2.2.1.4 feedback
Maak met de leerlingen een foutenanalyse bij een oefentoets

3 Stages in coronatijd (voor stagebegeleiders)

Sinds de start van het schooljaar lopen de stages in de afdeling Kantoor problematisch. Vele stagebedrijven hebben telewerk ingeschakeld; hierdoor kunnen leerlingen niet meer op hun stageplaats terecht. Heel wat scholen zijn op zoek gegaan naar nieuwe bedrijven en hebben deze - met buitensporige inspanning - ook gevonden. Hopelijk blijven de winkels open en kunnen de leerlingen zo op stage blijven gaan. Voor de stagiaires uit 3e gr Kantoor/7 Kantooradministratie en gegevensbeheer die niet op stage mogen gaan wegens corona (en daardoor thuiswerk), zie ik niet direct licht in de tunnel ....

Een alternatief hierbij kan zijn om aan de slag te gaan met het virtueel bedrijf van Cofep. Je leest er hier alles over.

 

4 Extern aanbod

4.1 Aan de slag met lesmateriaal van Stichting Praktijkleren (voor leraren ict, 3e gr HA/BI,ST, 3e gr KA/VK en specialisatiejaren) - gewijzigd

In Nederland ontwikkelen stichtingen digitaal lesmateriaal voor de realisatie van hun leerplandoelen. Doel is dat de leerlingen met dit materiaal aan de slag gaan in de klas; het kan echter even goed gebruikt worden via afstandsleren. We filterden het bruikbaar digitaal lesmateriaal voor jou.

Na enkele maanden proefdraaien, heeft de Stichting beslist om een structurele samenwerking op te zetten met Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In het kader van deze stap heeft de Stichting een aparte webpagina aangemaakt voor Vlaamse scholen. Achter de drie tegels (aso, bso, tso) staat het gefilterd lesmateriaal - het correspondeert met leerplandoelen uit onze leerplannen.

Je kan tot 30 juni 2021 gratis met het materiaal aan de slag en dit voor al je leerlingen. In deze instructievideo krijg je een korte duiding en krijg je instructies hoe je je aanmeldt.

Binnenkort wordt de webpagina nog meer gestructureerd zodat jij en de leerlingen makkelijker kunnen navigeren. Vanaf februari plant de stichting voor elke komende maand één gerichte nascholing. In bijlage vind je hun nieuwsbrief waarin onder andere de thema's van de verschillende nascholingen zijn beschreven.

4.2 Ondernemers voor de klas

Vlajo organiseert van 11 januari tot en met 5 maart 2021 een nieuwe editie Ondernemers voor de Klas, hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.

Als leerkracht bereidt je jouw leerlingen voor op hun toekomst en op hun toekomstige werksituatie. Het is belangrijk dat jongeren weten hoe een hedendaags bedrijf werkt en wat de verwachtingen van ondernemers zijn ten aanzien van hun toekomstige medewerkers. Jongeren staan voor een belangrijke studie- of beroepskeuze waarbij dialoog met een ondernemer of bedrijfsleider meer duidelijkheid kan brengen.

Verdere info lees je via deze link

2.2.3 LITC

Het Logistiek International Training Centre voor Logistiek past zijn dienstverlening aan in functie van corona. Je kan nog altijd een halve of hele dag on-site een interactief bezoek brengen. Daarnaast zijn nu ook de interactieve leerspellen te boeken via Zoom of op locatie bij jou op school. Meer info lees je hier.

Met vriendelijke groet

Johan Fouquaert

Studiegebiedbegeleider Handel bso-tso

0486 63 80 49

Johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen