Wat is de DPCC?

Wat is de DPCC?

Een schoolbestuur dient elke structuurwijziging aan het internaats- en onderwijsaanbod van het katholiek onderwijs, na overleg in de inspraakorganen van de school, eerst voor te leggen aan de eigen planningsinstanties van het katholiek onderwijs: in eerste instantie de scholengemeenschap.

Daarna moet het bestuur een aanvraagdossier indienen bij de dienst planning van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de bevoegde Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie (DPCC-BaO en/of  DPCC-SO). Op basis van een dubbel advies – een advies van de scholengemeenschap en een advies van de Adviesraad Basis-, Buitengewoon of Secundair Onderwijs - neemt de DPCC een beslissing. Zonder akkoord van de scholengemeenschap en zonder goedkeuring van de DPCC kan een bestuur het onderwijsaanbod van zijn school/scholen niet wijzigen.

Na goedkeuring van de aanvraag door de DPCC moeten de scholen het initiatief ook ofwel ter goedkeuring voorleggen, ofwel meedelen aan de overheid (AgODi).

Met structuurwijziging wordt onder meer bedoeld:

  1. De oprichting, opheffing, afsplitsing en fusie van scholen en internaten, evenzeer wijzigingen aan de samenstelling van de scholengemeenschappen;
  2. De oprichting of afschaffing van structuuronderdelen;
  3. De herlokalisering of de herschikking van het bestaande onderwijsaanbod.