Visietekst

 

 

Missie

Op drie kruispunten vervult het vicariaat als draaischijf een functie van dienstverlening in naam van de aartsbisschop:

  1. Op het kruispunt van identiteit, schoolorganisatie en pedagogische begeleiding staat het vicariaat Onderwijs finaal ten dienste van een kwaliteitsvolle vorming van leerlingen, studenten en al degenen die hen begeleiden en opleiden. De overlegmomenten tussen de drie diensten van het vicariaat garanderen de integrale ondersteuning van scholen.
  2. Op het kruispunt van kerk, samenleving en onderwijs staat het vicariaat Onderwijs scholen bij, zowel op vraag van scholen als proactief ten behoeve van scholen. Het vicariaat positioneert zich als kerkelijke instantie die, gefundeerd op het evangelie en het beste van de katholieke traditie, ten dienste staat van scholen.
  3. Op het kruispunt van het aartsbisdom en Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat het vicariaat Onderwijs ten dienste van de scholen in de brede zin van het woord. De centrale as van bisschoppelijk afgevaardigde en regiodirecteur Pedagogische Begeleidingsdienst garandeert een schoolnabije ondersteuning.

 

Prioriteiten

  1. Draaischijf: Aanspreekpunt, gastheer, netwerker, bemiddelaar, organisator, facilitator, inspirator, informatieverstrekker in verschillende richtingen – draaischijf tussen kerk, onderwijs en samenleving – draaischijf tussen pedagogische begeleiding, schoolorganisatie en identiteit – draaischrijf tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de kerk van het aartsbisdom.
  2. Uitdaging aangaan die vanuit katholieke traditie leeft: ondersteunen van scholen in hun uitbouw als/tot katholieke dialoogschool, het vormen van pedagogische begeleiders, het aansturen/modereren van inspecteurs-begeleiders rooms-katholieke godsdienst.
  3. Uitdaging aangaan die vanuit schoolbesturen leeft: ondersteunen van scholen in hun operatie tot optimalisering en schaalvergroting, mee de missie en doelstellingen van Cobes realiseren
  4. Uitdaging aangaan die vanuit samenleving leeft: samen met pedagogisch begeleiders scholen bevestigen in al het goede, bemoedigen en ondersteunen in hun omgang met diversiteit, levensbeschouwelijk verschil en maatschappelijke uitdagingen, in de steden en daarbuiten.